Речник

Допълнителни

 

Възстановяване (на средства)

Съществуват три вида обстоятелства, при които Европейската комисия трябва да поиска от съответните държави членки да върнат (възстановят) средства, които са получили от структурните и инвестиционни фондове.

Първо, средства се възстановяват, когато не всички суми, получени от съответната държава членка, са били необходими. Съгласно финансовите правила на ЕС е необходимо тези средства да бъдат възстановени.

Второ, съгласно финансовите правила на ЕС трябва да се възстановят средства, получени за осъществяването на структурна дейност, която вече е била извършена.

Трето, ако със средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС са извършени злоупотреби заради измама или небрежност, Комисията има право да поиска от съответната държава членка да върне тези средства.

Процедурите по възстановяване на средства, посочени в правото на ЕС, могат да бъдат задействани с цел събиране на съответните суми. По отношение на фондовете по линия на политиката на сближаване сертифициращ орган съставя и изпраща на Комисията отчет за разходите и исканията за плащане за всяка оперативна програма. Органът трябва също така да удостовери правилното изразходване на средствата и да оцени дали са спазени съответните правила и регламенти на ЕС.

Ако бъде открит проблем – поради несъответствия в отчетите или в резултат на проверки от страна на Комисията или други органи – сертифициращият орган трябва да контролира възстановяването на средства. При необходимост местната съдебна система може да бъде използвана, за да се приведе в действие процедурата по възстановяване.

Допълнителна информация