Речник

Допълнителни

 

Мониторинг

Средствата от структурните и инвестиционни фондове на ЕС трябва да се изразходват ефективно и в съответствие с определените цели. Поради това в законодателството на ЕС са предвидени обстойни процедури за оценка и мониторинг, чрез които да се контролира дали оперативните програми, получаващи финансиране от ЕСИ фондовете, се изпълняват добре и дават резултати, които могат да бъдат проверени спрямо одобрени критерии.

Комисията е създала система за мониторинг, която включва механизми за стриктно сертифициране, контрол и отстраняване на нередности. Държавите членки трябва да извършват проверки и одити на финансирани проекти, а самата Комисия може да извършва проверки на място.

Съгласно правилата за финансово управление, които се отнасят до ЕСИ фондовете, държавите членки трябва да оценяват изпълнението на оперативните програми чрез сертифициращ орган, одитиращ орган и мониторингов комитет.

Допълнителна информация