Речник

Допълнителни

 

Управляващ орган

В рамките на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г. за ефективното управление и изпълнение на всяка оперативна програма отговаря управляващ орган.

Управляващият орган може да е национално министерство, регионален орган, местен съвет или друга публична или частна организация, посочена и одобрена от съответната държава членка. От управляващите органи се очаква да изпълняват задълженията си в съответствие с принципа на доброто финансово управление.

За всяка оперативна програма управляващият орган трябва да предостави на Комисията годишен доклад за изпълнението до 31 май всяка година. Сред другите основни задачи на управляващите органи са:

  • гарантиране, че одобрените за финансиране дейности отговарят на критериите на съответната оперативна програма
  • проверка дали съфинансираните продукти и услуги се осигуряват ефективно в съответствие с националните правила и правилата на ЕС
  • съставяне и съхранение на отчети и осигуряване на надеждна система за проследяване на документите (одитна следа)
  • осигуряване на подходящо оценяване на изпълнението на оперативните програми.

Допълнителна информация