Речник

Допълнителни

 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) е създаден от ЕС, за да се предоставя помощ на страните кандидатки и страните потенциални кандидатки.

ИПП съществува от 2007 г. и заменя някои по-стари програми за предприсъединяване на ЕС като ФАР, ИСПА, САПАРД и КАРДС, а също и финансовия инструмент за Турция.

През периода 2014–2020 г. ИПП разполага с повече от 11 млрд. EUR, които ще бъдат изразходвани в следните пет области на политика:

  • помощ за преход и институционално изграждане
  • социално-икономическо и регионално развитие
  • развитие на човешките ресурси
  • селско стопанство и развитие на селските райони
  • регионално и териториално сътрудничество.

За финансиране чрез ИПП могат да кандидатстват както страните кандидатки (Турция, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия), така и страните потенциални кандидатки (Албания, Босна и Херцеговина, Косово съгласно резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН).

Помощта от ИПП се предоставя в рамките на многогодишни програми и изисква да бъдат изготвени стратегии: специални документи за стратегическо планиране за всеки бенефициент. Това условие ще подготви страните кандидатки за управлението на европейските финансови средства, които ще получават след присъединяването им към ЕС, включително тези в рамките на регионалната политика за периода 2014–2020 г.