Речник

Допълнителни

 

Междурегионално сътрудничество

Междурегионалното сътрудничество има за цел да насърчи регионалното развитие в ЕС чрез трансфер на ноу-хау и обмен на опит между регионите.

Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Европа е част от цел „Европейско териториално сътрудничество“ в рамките на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. Програмата има за цел да засили ефективността на политиките за регионално развитие и да допринесе за модернизиране на икономиката и повишаване на конкурентоспособността в Европа.

Тя предоставя рамка за сътрудничество между регионални и местни участници в 28-те държави от ЕС, Норвегия и Швейцария.

Програмите се финансират частично от ЕФРР в рамките на направлението за междурегионално сътрудничество на цел „Европейско териториално сътрудничество“:

ИНТЕРАКТ – подпомагане на добри практики между органи, отговарящи за изпълнението на програми за сътрудничество, и на обмена на такива практики

ESPON – наблюдение на териториалното устройство

URBACT – създаване и подпомагане на мрежи за градско развитие