Речник

Допълнителни

 

Информиране и публичност

Европейската комисия и държавите, членки на ЕС, трябва да информират обществеността за политиката на сближаване и за финансираните по нея проекти. Тъй като чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове се изразходват милиарди евро, от особено значение е местните общности да получават ясна информация как биха могли да се възползват от тези средства, както и данъкоплатците от ЕС да знаят как се използват техните пари.

Според правилата за политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. държавите членки и управляващите органи трябва да публикуват списък с проектите, съфинансирани от ЕС, включително информация за получените суми и за бенефициентите.

Съответните държави членки трябва също да представят на Комисията комуникационен план за всяка от оперативните програми, които се съфинансират през последния програмен период на политиката на сближаване. Освен това управляващите органи трябва да организират поне една голяма проява годишно, за да информират за своите програми, резултатите от тях и ролята на ЕС.