Речник

Допълнителни

 

Измами

Освен, че е част от общите усилия за справяне с организираната престъпност, борбата с измамите и корупцията има за цел да предотврати незаконни действия, които вредят на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС). Тя има две правни основания:

  • Членове 67, 82, 87 от Договора за функционирането на Европейския съюз за полицейското и съдебно сътрудничество по криминални въпроси.
  • Членове 310, 324, 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз за действия в ущърб на финансовите интереси на ЕС.

Финансовите интереси на ЕС са защитени с няколко регламента за борба с измамите, както и от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) – независим орган, натоварен с борбата с измамите от юни 1999 г. ОЛАФ отговаря за провеждането на административни разследвания за борба с измамите в тясно сътрудничество с правните и административни органи на държавите членки, включително следствените служби и полицията.