Речник

Допълнителни

 

Предварителните условия

Предварителните условия (ExAC) са един от основните елементи на реформата на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. Те бяха въведени за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), за да се гарантира, че са налице необходимите условия за ефективно и ефикасно използване на ЕСИ фондовете.

Тези условия са свързани с:

  1. политически и стратегически рамки, за да се гарантира, че стратегическите документи на национално и регионално равнище, които са в основата на инвестициите по линия на ЕСИ фондовете, са с високо качество и в съответствие със стандартите, съвместно договорени от държавите членки на равнище ЕС;
  2. регулаторни рамки, за да се гарантира, че изпълнението на операциите, съфинансирани от ЕСИ фондовете, е в съответствие с достиженията на правото на ЕС; и
  3. наличие на достатъчен административен и институционален капацитет на държавната администрация и заинтересованите страни за прилагане на ЕСИ фондовете.

Съществуват общо 7 ExAC, свързани с хоризонталните аспекти на изпълнението на програмата, и 29 тематични ExAC, които установяват специфични за сектора условия за съответните инвестиционни области, които имат право на подкрепа по линия на политиката на сближаване (инвестиционни приоритети).
Когато ExAC не са били изпълнени към момента на приемане на програмата, в оперативните програми са били определяни планове за действие, за които се е изисквало да приключат до края на 2016 г.