Речник

Допълнителни

 

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

ЕФРР е създаден през 1975 г. и осигурява финансова подкрепа за развитие и преструктуриране на регионалните икономики, икономическа промяна, повишаване на конкурентоспособността, както и за териториално сътрудничество в рамките на ЕС. Заедно с Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ЕФРР е един от петте структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ) на ЕС.

За периода 2014-2020 г. бюджетът на ЕФРР възлиза на над 250 млрд. EUR. Фондът подпомага проекти по 11-те тематични цели на политиката на сближаване, като се концентрира по-специално върху четири ключови приоритета:

  • Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
  • Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и на тяхното използване и качество.
  • Повишаване на конкурентоспособността на МСП.
  • Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори.

ЕФРР също така финансира проекти за трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“.