Речник

Допълнителни

 

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

Европейската политика за съседство (ЕПС) е насочена към подпомагане на процесите на политически, икономически и социални реформи в следните съседни на Европейския съюз държави: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис и Украйна. ЕПС има за цел да засили просперитета, стабилността, сигурността, пазарната икономика и устойчивия растеж чрез постоянен диалог с всяка от държавите партньори.

Държавите партньорки договарят с ЕС Планове за действие в областта на ЕПС, като изразяват своя ангажимент към демокрацията, правата на човека, върховенството на закона, доброто управление, принципите на пазарната икономика и устойчивото развитие. Плановете за действие, определящи краткосрочните и дългосрочните приоритети за всяка държава партньор, са сред основните инструменти на тази политика. Въпреки че тези планове са изработени конкретно за всяка от съседните държави, обикновено те включват редица общи дейности – от политически диалог до търговски въпроси и икономическо и социално сътрудничество.

През периода 2014–2020 г. Европейската политика за съседство се финансира от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), който заменя съществуващия от 2007 г. Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). В съответствие с обновената политика за съседство, която се прилага от 2011 г., подкрепата от ЕИС е насочена основно към:

  • насърчаване на правата на човека и върховенството на закона; установяване на широка и устойчива демокрация и развитие на процъфтяващо гражданско общество;
  • устойчив и приобщаващ растеж и икономическо, социално и териториално развитие, включително постепенна интеграция в пазара на ЕС;
  • мобилност и междуличностни контакти, включително обмен на студенти, гражданско общество;
  • регионална интеграция, включително трансгранично сътрудничество.

Общият бюджет на ЕИС за период от 7 години възлиза на 15,4 млрд. EUR (по цени от 2014 г.)