Речник

Допълнителни

 

Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) имат за цел да улеснят и насърчат трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в ЕС. Техните задачи включват изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, или други проекти за европейско трансгранично сътрудничество.

Като юридически лица ЕГТС обединяват органи от различни държави членки. В тях могат да участват самите държави, членки на ЕС, регионални или местни органи, асоциации или други публични органи. В състава на ЕГТС трябва да влизат поне две държави, членки на ЕС.