Речник

Допълнителни

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) подпомага европейската политика за развитие на селските райони. За тази цел фондът финансира програми за развитие на селските райони във всички държави и региони от Съюза. Програмите се изготвят в сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки, отчитайки стратегическите насоки на политиката за развитие на селските райони, приети от Съвета, и определените от националните стратегически планове приоритети.

През програмния период 2014–2020 г. за първи път ЕЗФРСР е изрично включен в рамката на политиката на Европейските структурни и инвестиционни фондове и е предмет на Регламента относно общоприложимите разпоредби (1303/2013).

За програмния период 2014–2020 г. фондът се фокусира върху три основни цели:

  • насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство
  • осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата
  • постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост

Политиката на сближаване също играе ключова роля в подкрепа на икономическото съживяване на селските райони, като допълва действията, които получават подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.