Речник

Допълнителни

 

Стратегия „Европа 2020“

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За да се постигне тази цел, в документа са определени пет амбициозни цели, които обхващат заетостта, научните изследвания и развитието, изменението на климата и енергийната устойчивост, образованието и борбата с бедността и социалното изключване.

Задачата на политиката на сближаване е да осигури финансова подкрепа за стратегията „Европа 2020“. Ето защо през програмния период 2014–2020 г. финансирането е насочено към 11 тематични цели, които обхващат целите на „Европа 2020“. Определен процент от инвестициите трябва да бъде концентриран върху тези тематични цели. Благодарение на тематичната насоченост финансовите средства на политиката на сближаване се изразходват по начин, който помага на Европа да стане по-иновативна, ефикасна, устойчива и конкурентна.

Допълнителна информация