Речник

Допълнителни

 

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

За периода 2014–2020 г. политиката на сближаване се финансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). ЕСИФ включват пет различни фонда, като всички те са обхванати от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, така наречения Регламент относно общоприложимите разпоредби.

Структурните фондове имат два компонента: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), който от 1975 г. осигурява финансова подкрепа за развитие и преструктуриране на регионалните икономики, икономическа промяна, повишаване на конкурентоспособността, както и за териториално сътрудничество в рамките на ЕС, и Европейски социален фонд (ЕСФ), създаден през 1958 г., който се стреми да подпомага адаптивността на работниците и предприятията, достъпа до заетост и участието на пазара на труда, социалното приобщаване на хора в неравностойно положение, борбата с всички форми на дискриминация, както и създаването на партньорства за управление на реформите в областта на заетостта.

Останалите три фонда, съставляващи ЕСИФ, са Кохезионният фонд, който подпомага изключително по-слабо развитите държави членки, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.