Речник

Допълнителни

 

Равни възможности

Равенството между мъжете и жените е основополагащо при изготвянето на законите и политиките на ЕС.

ЕС е поел ангажимент да разработва мерки за гарантиране на равните възможности и равностойното третиране на хората независимо от тяхната полова принадлежност. Това се отнася до всички сфери на икономическия, социалния, културния и семейния живот. ЕС се стреми да интегрира равенството между мъжете и жените в политиките, за да укрепи равните права и да се бори с половата дискриминация.

Принципът на недискриминация е утвърден в Договора от Амстердам. Днес ЕС може да се бори с дискриминацията не само на основата на пол, но също и във връзка с раса, етнически произход, религиозни вярвания, увреждания, възраст и сексуална ориентация.

Ангажиментът на ЕС за равни възможности и недискриминация присъства във всички негови политики, включително в политиките за насърчаване на регионалното развитие.