Речник

Допълнителни

 

Икономическо и социално сближаване

В знак на солидарност между държавите от ЕС и техните региони целта на икономическото и социалното сближаване е да се постигне балансирано социално-икономическо развитие в целия Съюз.

Икономическото и социално сближаване се осъществява посредством регионалната политика на ЕС, включена в Договора за функционирането на ЕС чрез Договора от Маастрихт от 1992 г. Чрез регионалната политика се намаляват структурните неравенства между регионите и държавите членки посредством различни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд.

На всеки три години Европейската комисия представя доклад за напредъка по отношение на постигането на икономическо и социално сближаване и за приноса на политиките на ЕС към него. За програмния период 2014–2020 г. политиката на сближаване е на второ място по дял в бюджета на ЕС с общ размер на разпределените средства от 351,8 млрд. EUR (по цени от 2014 г.). През този период политиката на сближаване ще продължи да подкрепя регионите, които все още реално не са завършили процеса на икономическо и социално сближаване, като същевременно ще подпомага изпълнението на целите на ЕС и на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.