Речник

Допълнителни

 

INTERREG Европа N+2
NUTS URBACT – Програма „Мрежа за градско развитие“
Бюджет Възстановяване (на средства)
Глобални субсидии Доклад за сближаването
Допустимост на разходите Допълняемост
Държавни помощи Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)
Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON) Европейска стратегия за заетостта (ЕСЗ)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Европейски инструмент за съседство (ЕИС)
Европейски социален фонд (ЕСФ) Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
Заетост ИНТЕРАКТ
Измами Икономическо и социално сближаване
Иновации Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)
Информиране и публичност Комитет на регионите
Контрол и одит Координационен комитет на Европейските структурни и инвестиционни фондове
Кохезионен фонд Междурегионално сътрудничество
Мониторинг Мониторингов комитет
Награди „RegioStars“ Най-отдалечени региони
Одитиращ орган Околна среда
Оперативна програма Отмяна на финансов ангажимент
Оценка Партньорство
Планински райони Плащания
Политика на сближаване Преговори за присъединяване
Предварителните условия Програма на ЕС за мир и помирение 2014– 2020 г. (PEACE)
Програмиране Пропорционалност
Работна група за Северна Ирландия Равни възможности
Разширяване Рамка на ефективността
Региони за икономическа промяна Регламенти
Сертифициращ орган Споделено управление
Споразумение за партньорство (СП) Ставка на съфинансиране
Стратегия „Европа 2020“ Субсидиарност
Териториално сближаване Техническа помощ
Трансевропейски транспортни мрежи (TEN) Транснационално сътрудничество
Транспорт Управляващ орган
Устойчиво градско развитие Финансови инструменти
Финансови корекции Фонд „Солидарност“ на ЕС
Цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“