Транспортни и енергийни мрежи

Инвестициите в транспортни услуги и инфраструктура носят преки ползи за гражданите и фирмите. Интелигентните системи за мобилност, мултимодалните превози, чистият транспорт и градската мобилност са специални приоритети на политиката на сближаване през периода на финансиране 2014—2020 г. Политиката на сближаване подкрепя и инвестициите в инфраструктура за интелигентни системи за електроразпределение, съхранение и пренос на енергия (най-вече в по-слабо развитите региони).

Устойчив транспорт и мобилност

Насърчаването на устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури е една от единадесетте тематични цели за политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. По линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд е налична подкрепа за предоставяне на съфинансиране от ЕС за проекти, свързани със следните инвестиционни приоритети по тематична цел 7:

  • Подкрепа за създаване на мултимодално единно европейско транспортно пространство чрез инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);.
  • Подобряване на регионалната мобилност чрез свързване на второстепенни и третостепенни възли към инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли (само ЕФРР);
  • Развитие и подобряване на съобразени с околната среда (включително с ниски нива на шума) и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, с цел да се насърчи устойчивата регионална и местна мобилност;
  • Развитие и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума.

Подкрепа от ЕС може да се получи и за инвестиции в транспорт с ниски въглеродни емисии по тематичната цел за подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори, по-специално за насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност (тематична цел 4).

За да се осигури максималното въздействие на тези инвестиции, през периода 2014—2020 г. се набляга специално на необходимостта от гарантиране на стабилна стратегическа среда (включително приемането от държавите членки на „всеобхватен план за транспорта“, който да показва как проектите ще допринасят за развитието на единното европейско транспортно пространство и трансевропейската транспортна мрежа).

Енергийна инфраструктура и междусистемни връзки

Инвестициите в инфраструктурата за интелигентни системи за електроразпределение, съхранение и пренос на енергия също са обхванати от тематичните цели за политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. По линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е налична подкрепа за предоставяне на съфинансиране от ЕС за проекти, най-вече в по-слабо развитите региони, свързани със следните инвестиционни приоритети по тематична цел 7:

  • подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез развитието на интелигентни системи за електроразпределение, съхранение и пренос на енергия и чрез интегрирането на разпределено производство от възобновяеми източници;

Инвестициите могат да бъдат в проекти за електроенергия или природен газ и трябва да допринасят за развитието на интелигентни системи и да допълват инвестициите за подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика. Предварително условие за получаването на подкрепа е държавите членки да разполагат с подробни планове, описващи националните приоритети за енергийна инфраструктура, в съответствие с третия законодателен пакет за вътрешния енергиен пазар , които да са съобразени с десетгодишния план на Съюза за развитие на мрежата и да съдържат поредица от реалистични и концептуално завършени проекти, за които се предвижда подкрепа от ЕФРР.

Подкрепа може да бъде получена и за инвестиции в интелигентни електроразпределителни мрежи и за разпространение (и производство) на възобновяема енергия по тематична цел 4 (нисковъглеродна икономика ).

И за двата вида горепосочени транспортни и енергийни инвестиции подкрепата от политиката на сближаване трябва да се планира в тясно сътрудничество с подкрепата отМеханизма за свързване на Европа (МСЕ) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за да се осигури взаимно допълване и оптимално свързване на различните видове инфраструктура на местно, регионално, национално, макрорегионално и европейско равнище.

Очаква се по-голямата част от инвестициите в тази област да бъдат финансирани от частни източници, допълнени от публични източници в случаи на недостиг на финансиране. Съгласно правилата за държавните помощи публичното финансиране не трябва да замества, а да допълва и способства за привличането на частни инвестиции.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020