Туризъм

Европа е водеща световна туристическа дестинация. Туризмът играе ключова роля в развитието на редица европейски региони, по-специално слаборазвитите региони, поради значителното полезно въздействие и потенциала за създаване на работни места, особено за млади хора. Туризмът показа също така значителна гъвкавост и постоянен растеж дори по време на неотдавнашната криза.

Допълнителни

 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) подкрепя конкурентоспособността, устойчивостта и качеството на туризма на регионално и местно равнище. Разбира се, туризмът е тясно свързан с използването и развитието на природните, историческите и културните дадености и с привлекателността на градовете и регионите като място за живот, работа и посещения. Туризмът е свързан и с развитието, иновациите и диверсификацията на продукти и услуги, от които ще се ползват посетителите.

Програмен период 2014-2020 г.

Туризмът не беше включен като тематична цел в регламентите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и представлява по-скоро средство, отколкото цел. Все пак регламентите предвиждат редица възможности за интелигентни инвестиции в туризма.

Комисията публикува тематични насоки за инвестиции в туризма. Тя отправя препоръки те да бъдат:

  • хармонизирани с една или няколко тематични цели и инвестиционни приоритети.
  • съгласувани със SWOT анализа на съответните национални/регионални/транснационални оперативни програми.
  • фокусирани върху по-добро валоризиране на културните и туристическите дадености,
  • движеща сила в иновациите и диверсификацията на продуктите, процесите и услугите, както и в специализацията за пазарни ниши, с цел преодоляване на зависимостта от ниската добавена стойност и сезонната заетост и гарантиране на икономическа активност и работни места извън туристическия сезон.
  • Особено внимание следва да се обърне на утрояването на капацитета за върхови постижения, иновации и интернационализация на МСП и клъстерите, (кръстосани) клъстерни дейности, включително посредством усъвършенстване на вътрешните и външните връзки.
  • Тъй като малките препятствия за излизане на пазара са едно от характерните предимства на туристическия сектор, вниманието трябва да се насочи върху подкрепата на предприемачеството и създаването на нови фирми.

Туризмът ще продължи да играе значима роля в планираните инвестиции по ЕФРР, както и в инвестициите, свързани със съхранението, опазването, популяризирането и развитието на природното и културното наследство (виж графиката), с около 8 милиарда евро, предвидени по ЕФРР.

Базата данни eye@RIS3, която документира нарастващия обем на регионалните интелигентни специализации в Европа (управлявани от Платформата за интелигентни специализации), показва, че много региони в своите стратегии за интелигентни специализации са дали приоритет на иновациите в областта на услугите и бизнес моделите в туризма и ще насочат значително финансиране за постигане на тази цел.

Те ще насочат усилията си например към разработване на конкурентоспособни пазарни ниши и брандове, като туризъм за възрастни (сребърна икономика) или екотуризъм, усъвършенстване на своите вериги на създаване на стойност чрез насочване към по-високите пазарни сегменти в туризма и разнообразяване на туристическите си дейности, така че да са по-малко зависими от сезонния туризъм.

Тези региони притежават конкурентни стратегии не само за постигане на по-висока добавена стойност чрез инвестиране в туристически иновации, но и чрез мобилизиране на повече възможности в други индустрии като културните и творческите, селскостопанската и хранително-вкусовата, строителната и др.