Приобщаване на ромите и регионална политика

С население от над 10 милиона, ромската общност е най-голямото транснационално малцинство в Европа. Ромите често са жертви на расова и социална дискриминация без осигурен равен достъп до образование, трудова заетост, жилищно настаняване и здравни услуги. През последните години ромският въпрос се превърна във важна точка от дневния ред на Европейския съюз и много от държавите членки.

Допълнителни

 

Принос на политиката на сближаване за приобщаването на ромите

През 2011 г. Европейската комисия прие Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите която е съсредоточена върху четири ключови области: образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Водещата служба за Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите в Европейската комисия е Генерална дирекция „Правосъдие и потребители (DG JUST).