Социално приобщаване

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя социалното приобщаване на хората с увреждания, по-младите и по-възрастните работници, нискоквалифицираните работници, мигрантите и етническите малцинства, като например ромското население, хората, населяващи изостанали райони, както и жените на пазара на труда. Тя подкрепя стратегията „Европа 2020“, целяща преодоляване на риска от бедност за поне 20 милиона души.

Допълнителни

 

Социалното приобщаване е един от единадесетте приоритета на политиката на сближаване през 2014 – 2020 г. („тематична цел 9“).

Пакетът от мерки за социални инвестиции, приет през 2013 г., очертава реформите, необходими на страните членки, за да започне да се прилага по-адекватна и устойчива социална политика чрез инвестиране в уменията и способностите на хората. Той също така съдържа някои ключови послания, които трябва да се вземат предвид, когато социалната политика се осъвременява и приспособява към новите предизвикателства, включително чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020