конкурентоспособност на МСП,

Малките и средните предприятия са от жизнено важно значение за икономиката на ЕС, като съставляват над 99 % от европейските предприятия и създават две трети от работните места в частния сектор.

Подобряване на конкурентоспособността на МСП е една от 11-те тематични цели на политиката на сближаване през периода 2014—2020 г., но МСП получават подкрепа и по други тематични цели, и по-специално по целите за научни изследвания и иновации, икономика с ниска въглеродна интензивност и информационни и комуникационни технологии. Предвид факта че над 65 млрд. евро, или около 20 % от финансирането по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), са разпределени изрично за МСП, ЕФРР е един от основните източници на подкрепа за новата стратегия за МСП с оглед на насърчаването на „икономика в интерес на хората“. Повишеното използване на финансови инструменти, които привличат допълнителни европейски, национални и регионални средства през финансовия период 2014—2020 г., също носи ползи за МСП.

Тези инвестиции ще помогнат на МСП да:

 • получат достъп до финансиране за инвестиции под формата на безвъзмездни средства, заеми, гаранции по заеми, рисков капитал и т.н.;
 • се възползват от целева бизнес подкрепа, напр. ноу-хау и консултации, информация и възможности за работа в мрежа, трансгранични партньорства;
 • подобрят достъпа си до световните пазари и международните вериги за създаване на добавена стойност;
 • се възползват от нови източници на растеж, като например зелената икономика, устойчивия туризъм, здравеопазването и социалните услуги, включително „сребърната икономика“ и културната и творческата дейност;
 • инвестират в човешки капитал и в организации, които предоставят професионално образование и обучение с практическа насоченост;
 • изградят ценни връзки с научноизследователски центрове и университети с цел да се насърчат иновациите.
 • Създаване и разрастване на нови предприятия

Новите опростени и общи правила и мерки улесняват достъпа на МСП до фондовете на политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. Това включва:

 • онлайн отчитане на използването на фондовете на ЕС;
 • по-ясни правила за допустимост;
 • по-целенасочени и не толкова чести одити за дребни дейности;
 • по-широк обхват и опростяване на структурата и достъпа до финансови инструменти.

Вж. последващата оценка на подкрепата за МСП от ЕФРР за периода 2007—2013 г.

По-големите инвестиции в МСП през периода 2014—2020 г. ще помогнат за продължаване на постиженията на политиката на сближаване на ЕС от периода на финансиране 2007—2013 г.:

 • предоставена подкрепа на повече от 95 000 новосъздадени фирми
 • повече от 300 000 нови работни места в МСП.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020