конкурентоспособност на МСП,

Малките и средните предприятия са от жизнено важно значение за икономиката на ЕС, като съставляват над 99 % от европейските предприятия и създават две трети от работните места в частния сектор. През периода 2014—2020 г. Европейските структурни и инвестиционни фондове ще предоставят на държавите членки повече от 450 млрд. EUR за финансиране на инвестиции за повишаване на заетостта и растежа.

Допълнителни

 

Подобряването на конкурентоспособността на МСП е една от 11-те тематични цели на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. В МСП ще бъдат направени допълнителни инвестиции и по други тематични цели, по-специално научни изследвания и иновации , нисковъглеродна икономика и информационни и комуникационни технологии . Специално за МСП ще бъдат разпределени 57,0 млрд. EUR, или около 20 % от финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Очаква се през периода 2014—2020 г. МСП да се възползват и от засиленото използване на финансови инструменти за мобилизиране на допълнително финансиране от ЕС и национално и регионално финансиране.

Тези инвестиции ще помогнат на МСП да:

 • получат достъп до финансиране за инвестиции под формата на безвъзмездни средства, заеми, гаранции по заеми, рисков капитал и т.н.;
 • се възползват от целева бизнес подкрепа, напр. ноу-хау и консултации, информация и възможности за работа в мрежа, трансгранични партньорства;
 • подобрят достъпа си до световните пазари и международните вериги за създаване на добавена стойност;
 • се възползват от нови източници на растеж, като например зелената икономика, устойчивия туризъм, здравеопазването и социалните услуги, включително „сребърната икономика“ и културната и творческата дейност;
 • инвестират в човешки капитал и в организации, които предоставят професионално образование и обучение с практическа насоченост;
 • изградят ценни връзки с научноизследователски центрове и университети с цел да се насърчат иновациите.

Новите опростени и общи правила и мерки улесняват достъпа на МСП до фондовете на политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. Това включва:

 • онлайн отчитане на използването на фондовете на ЕС;
 • по-ясни правила за допустимост;
 • по-целенасочени и не толкова чести одити за дребни дейности;
 • по-широк обхват и опростяване на структурата и достъпа до финансови инструменти.

По-големите инвестиции в МСП през периода 2014—2020 г. ще помогнат за продължаване на постиженията на политиката на сближаване на ЕС от периода на финансиране 2007—2013 г.:

 • предоставена подкрепа на повече от 95 000 новосъздадени фирми
 • повече от 300 000 нови работни места в МСП.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020