Развитие на селските райони

Преобладаващо селските райони съставляват половината от територията на Европа и около 20 % от населението. Повечето от селските райони обаче са и сред най-необлагодетелстваните региони на ЕС, като техният БВП на глава от населението е значително под средния за ЕС.

За да помогне на селските райони да реализират растеж и да повишат нивото на заетостта и стандарта на живот, политиката за развитие на селските райони на Европейския съюз си поставя три основни цели: подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство, постигане на устойчиво управление на природните ресурси и на действията в областта на климата, както и балансирано териториално развитие на селските райони. Политиката на сближаване на ЕС споделя тези цели. Ето защо Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ) се стремят да допълват Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).