Научни изследвания и иновации

Устойчивият растеж е свързан във все по-голяма степен с капацитета на регионалните икономики да прилагат иновации и да се трансформират, като постоянно се приспособяват към непрекъснато променящата се и все по-конкурентна среда. Това означава, че трябва да се вложат много повече усилия за създаването на екосистеми, насърчаващи иновациите, научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и предприемачеството, както е отбелязано в стратегията „Европа 2020“ и в предвидената в нея водеща инициатива „Съюз за иновации“. Следователно иновациите са от основно значение за редица приоритети на Комисията, и по-специално Европейски зелен пакт, икономика в интерес на хората и Европа, пригодна за цифровата ера.

Допълнителни

 

Насърчаването на иновациите заема централно място в програмите по линия на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., в рамките на които са заделени около 65 млрд. евро за иновации и научни изследвания. Около 30 % от общите разпределени средства за политиката на сближаване са инвестирани в иновации в по-широкия смисъл на думата. Чрез стратегиите за интелигентна специализация се разгръща потенциалът за иновации на всички региони на ЕС.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020