Научни изследвания и иновации

Устойчивият растеж е свързан във все по-голяма степен с капацитета на регионалните икономики да прилагат иновации и да се трансформират, като постоянно се приспособяват към непрекъснато променящата се и все по-конкурентна среда.Това означава, че трябва да се полагат много по-големи усилия за създаването на екосистемите, които насърчават иновациите, изследователско-развойната дейност и предприемачеството, както подчертава стратегията "Европа 2020" и нейната водеща инициатива "Съюз за иновации".

Допълнителни

 

Ето защо подпомагането на иновациите е основна функция на програмите за 2007-2013 г. по политиката на сближаване, в които приблизително 86,4 млрд евро или почти 25% от общо отпусканите средства са насочени към иновациите в по-общ смисъл.Този ангажимент е още по-силно акцентиран в новия програмен период за 2014-2020 г., като 30% от общо отпусканите средства ще се оползотворят за иновации в по-общ план.В бъдеще стратегиите за интелигентна специализация също ще мобилизират потенциала за иновации на всички региони на ЕС.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020