Нисковъглеродна икономика

Политиката на сближаване играе важна роля в подкрепа на прехода на ЕС към икономика с ниски нива на въглеродните емисии в съответствие със стратегията за енергиен съюз.

Според правилата за Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) за периода на финансиране 2014–2020 г. държавите членки за първи път трябва да разпределят задължителен минимален дял от наличното финансиране за изграждането на нисковъглеродна икономика:

  • 20 % от националните ресурси на ЕФРР в по-силно развитите региони;
  • 15 % в регионите в преход
  • 12 % в по-слабо развитите региони.

Предвидените от държавите членки средства са доста над изисквания минимален дял, като през периода 2014–2020 г. в нисковъглеродната икономика се планира да бъдат инвестирани 40 млрд. EUR от ЕФРР и Кохезионния фонд (два пъти повече от изразходваната сума в тази област през предишния период на финансиране).

Това ще помогне на държавите членки, регионите, местните администрации и градовете да изпълнят така необходимите инвестиции в енергийната ефективност на сгради, възобновяемата енергия, интелигентни мрежи или устойчив градски транспорт, а също и в научни изследвания и иновации в тези области. Тези инвестиции ще допринесат за намаляване на скъпия внос на енергия, диверсифициране на източниците на енергия, справяне с енергийната бедност, намаляване на емисиите, създаване на работни места и оказване на подкрепа на малките и средните предприятия.

Също така по тематична цел 7 може да бъде получена помощ за инвестиции в устойчив транспорт и мобилност и в интелигентни системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020