Информационни и комуникационни технологии

Развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е от жизнено важно значение за конкурентоспособността на Европа в съвременната глобална икономика с все по-силно присъствие на цифровите технологии. Повече от 20 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са достъпни за инвестиции в ИКТ в периода на финансиране 2014—2020 г. Тези инвестиции са от решаващо значение за постигането на целта на Комисията Европа да се подготви за цифровата ера.

Подобряването на достъпа, използването и качеството на ИКТ е една от 11-те тематични цели на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. ЕФРР ще дава приоритет на:

  • разширяване на разпространението на широколентовите мрежи и въвеждане на високоскоростни мрежи;
  • развитие на ИКТ продукти и услуги и електронната търговия;
  • подобряване на ИКТ приложенията за електронно правителство, електронно обучение, електронно приобщаване, електронна култура и електронно здравеопазване.

Мерките в областта на ИКТ могат да получат подкрепа и по други тематични цели, като освен това са включени в много стратегии за интелигентна специализация. Преминаването от класическия подход към сектора на ИКТ към цялостна „програма в областта на цифровите технологии“ на местно/регионално/национално равнище в рамките на Стратегията за интелигента специализация позволява на регионите да установят приоритети за инвестиции в областта на ИКТ, които са подходящи за тяхната територия.

Европейските структурни и инвестиционни фондове не следва да се разглеждат само като финансова подкрепа, а и като политически инструмент, който помага на публичните органи да определят стратегиите си и да планират своите административни и инвестиционни усилия. За да се осигури постигането на максимално въздействие на инвестициите на ЕС, от държавите членки и регионите, които желаят да използват финансиране за проекти в областта на ИКТ, се изисква да въведат Стратегическа рамка на политиката за цифров растеж и план за мрежа от следващо поколение.

Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да се използват и стратегически, за да се насърчи транспонирането на законодателни инициативи в областта на цифровия единен пазар (DSM), развитието на административен капацитет за ефективно прилагане на това законодателство и привличането на национално публично и частно финансиране за засилване и ускоряване на положителното въздействие на DSM във всички региони на ЕС.

По-големите инвестиции в областта на ИКТ през 2014–2020 г. ще помогнат за продължаване на постигнатото през периода на финансиране 2007–2013 г.:

  • достъп до широколентов интернет за още над 5 милиона души
  • предоставена подкрепа от ЕФРР за повече от 20 700 проекта в областта на ИКТ.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020