Здравеопазване

Политиката на сближаване на ЕС инвестира в здравето, което е ключов актив за регионалното развитие и конкурентоспособността, с цел намаляване на икономическите и социалните различия. Инвестициите могат да обхващат редица различни области, като например застаряването на населението на Европа, здравна инфраструктура и устойчиви здравни системи, електронно здравеопазване, здравно осигуряване и програми за здравословен начин на живот.

Здравето получава подкрепа по силата на няколко от единадесетте приоритета на политиката за сближаване през 2014 – 2020 г., включително тематичните цели 2 – информационни и комуникационни технологии, 3 – малки и средни предприятия, 8 – заетост, 9 – социално приобщаване и 11 – ефективност на държавната администрация.

Инвестициите в здраве по европейските структурни и инвестиционни фондове са тясно свързани с рамката за здравна политика, включително с оценката на нуждите и ефективността на разходите.