Образование и обучение

Политиката на сближаване на ЕС инвестира в уменията и способностите на хората, които имат решаващо значение за осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на Европа. Това е от ключово значение и за насърчаване на социалното сближаване – оказване на помощ на всички граждани да се възползват от предлаганите повече и по-добри работни места.

Образование и обучение е един от единадесетте приоритета на политиката на сближаване през 2014 – 2020 г. („тематична цел 10").

Европейският социален фонд (ESF) и Европейският фонд за регионално развитие (EФРР) подкрепят дейности, които помагат за:

  • модернизиране на системите за образование и обучение, включително инвестиции в образователната инфраструктура
  • намаляване на преждевременното напускане на училище
  • насърчаване на по-добрия достъп до качествено образование за всички, от началното до висшето образование
  • разширяване на достъпа до учене през целия живот
  • подобряване на системите за професионално образование и обучение

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020