Адаптиране към изменението на климата и превенция на риска

Европейските региони все по-често ще се сблъскват с различните последици от изменението на климата. 7 % от населението на Съюза населява области, където съществуват предпоставки за наводнения, а около 9 % живее в райони с повече от 120 дни годишно без валежи от дъжд. Общите ефекти от изменението на климата ще поставят в по-общ план сериозни въпроси по отношение на качеството на живот на гражданите на ЕС, но също така и някои по-специфични секторни предизвикателства в определени региони на ЕС, например в областта на туризма и селското стопанство.

Допълнителни

 

Политиката на сближаване играе важна роля за подпомагане на усилията за превенция на риска за адаптиране към настоящите и бъдещите последици от изменението на климата. Тя подкрепя мерките за адаптиране чрез насърчаване на екосистемни подходи, развитие на нова инфраструктура или приспособяване на съществуващата такава. Освен това тя допринася за развиването на устойчивост на бедствия на регионално и местно равнище, а също така и към други видове рискове.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020