Ефективна публична администрация

Финансирането по линия на политиката на сближаване на ЕС инвестира в изграждането на институционален капацитет и провеждането на реформи по тематична цел 11 (вж. тук пълния списък на 11-те тематични цели за периода на финансиране 2014–2020 г.) и по „Техническа помощ“ за укрепване на административния капацитет за управление на фондовете.

Тематична цел 11

Целта е да се създадат институции, които са стабилни и предсказуеми, но и достатъчно гъвкави, за да реагират на многото обществени предизвикателства, да са отворени за диалог с обществеността, да могат да въвеждат нови политически решения и да предоставят по-добри услуги. Инвестициите в изграждане на структури, човешки капитал и системи и инструменти на публичния сектор са насочени към постигането по-ефективни организационни процеси, съвременно управление, мотивирани и квалифицирани държавни служители.

Подкрепата за реформите в публичната администрация чрез политиката на сближаване е свързана със специфични за държавите препоръки, програми за икономически реформи (където това е приложимо) и национални програми за реформи.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Ключови дейности за Европейския социален фонд:

Инвестиции в институционален капацитет и в ефективност на публичните администрации и публичните услуги (на всички нива на управление) с цел осъществяване на реформи, по-добро регулиране и добро управление:

  • реформи, които да гарантират по-добро законодателство, положителни взаимодействия между политиките и ефективно управление на публичните политики, както и прозрачност, почтеност и отчетност в публичната администрация и разходването на публични средства;
  • разработване и прилагане на стратегии и политики за човешките ресурси;
  • повишаване на ефикасността на административното обслужване.

Изграждане на капацитет за всички заинтересовани страни, които изпълняват политики в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалните политики, както и секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяване на реформи на национално, регионално и местно равнище.

  • укрепване на капацитета на заинтересовани страни, като например социални партньори и неправителствени организации, за да се подпомогне техният по-ефективен принос в областта на заетостта, образованието и социалните политики;
  • развитие на секторни и териториални пактове в областта на заетостта, социалното приобщаване, здравеопазването и образованието на всички териториални нива.

Ключови действия за Европейския фонд за регионално развитие

  • укрепване на институционалния капацитет и ефективността на публичните администрации и обществените услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР и в подкрепа на мерките в областта на институционалния капацитет и ефективната публична администрация, които се подпомагат от ЕСФ, включително, когато е необходимо, осигуряване на оборудване и инфраструктура в подкрепа на модернизацията на публичните услуги в области като заетост, образование, здравеопазване, социални политики и обичаи;
  • може да се финансира и административен капацитет, свързан с европейското териториално сътрудничество.

Ключови действия за Кохезионния фонд:

  • укрепване на институционалния капацитет и ефективността на публичната администрация и публичните услуги, свързани с прилагането на Кохезионния фонд.

Техническа помощ

В допълнение към инвестициите в ефективна публична администрация по тематична цел 11 техническа помощ се предоставя на органите, които администрират и използват ЕСИ фондове, за да им се помогне да изпълняват възложените им задачи съгласно различните регламенти относно европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове.

С техническа помощ се подкрепят дейности, насочени към намаляване на административната тежест за бенефициентите, мерки за укрепване на капацитета на бенефициентите да използват ЕСИ фондовете, както и действия за укрепване на капацитета на съответните партньори.

Комисията предприе няколко инициативи, за да подпомогне изпълнението на фондовете, включително системата за обмен TAIEX REGIO PEER 2 PEER и осигуряването на обучение за експерти от държавите членки за правилата и регламентите относно ЕСИ фондовете, както и семинари, посветени на мерките за борба с измамите и корупцията във връзка с управлението на фондовете.

Интервенциите за техническа помощ са насочени само към предоставянето на ЕСИ фондовете (например чрез укрепване на необходимите човешки ресурси за управление на фондовете, наемане на консултанти за проучвания, подготовка на проекти или дейности за мониторинг/оценка, обучения, изграждане на мрежи и т.н.) и поради това са ограничени до периода на програмата. Тематична цел 11 има по-широка и по-дългосрочна цел. Фокусът е върху провеждането на истинска реформа и постигането на промяна в системата, за да се подобри вътрешната продуктивност на публичната администрация, независимо от управлението на фондовете на ЕС.

Връзки