Теми

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя с финансиране проекти в широк спектър от области.

Финансирането на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. е концентрирано върху единадесет тематични цели. Четири от тях са ключови приоритети на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Освен това ЕС финансира проекти в редица други области и подкрепя най-уязвимите региони.

Допълнителни

 

Тематични цели за ЕФРР

Прочетете повече за ключовите приоритети на финансовата подкрепа по линия на политиката за регионално развитие:

Държавите членки и регионите трябва да отделят определен дял от финансирането от ЕФРР за най-малко два от следните основни приоритети:

  • най-малко 80 % от финансирането от ЕФРР за по-силно развитите региони,
  • най-малко 60 % от финансирането от ЕФРР за регионите в преход,
  • най-малко 50 % от финансирането от ЕФРР за по-слабо развитите региони.

Други тематични цели

Научете повече за финансирането за останалите седем тематични цели:

Други сфери на дейност

Освен това политиката на сближаване на ЕС подкрепя с финансиране проекти в следните области, като по този начин допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:

Вземане под внимание на специфичните нужди на определени региони и общности

ЕС полага особени усилия да подпомага определени категории региони и общности: