Програмиране и изпълнение

Регионалната политика обхваща всички части на ЕС и се простира на всички нива - от общоевропейското и националното до регионите и местните общности в Европа. Тя е част от политиката на сближаване на ЕС - стратегията на Европейския съюз за насърчаване и подкрепа на цялостното хармонично развитие на неговите държави членки и региони. Политиката се осъществява от националните и регионалните органи в партньорство с Европейската комисия.

Рамката на политиката на сближаване се определя за седемгодишен период.

Изпълнението на политиката се осъществява на следните етапи:

  • Решението относно бюджета за политиката и правилата за изразходването му се взема съвместно от Европейския съвет и Европейския парламент въз основа на предложение от Комисията.
  • Принципите и приоритетите на политиката на сближаване се избистрят посредством процес на консултация между Комисията и държавите - членки на ЕС. Всяка държава членка изработва проект на споразумение за партньорство, в което се очертава нейната стратегия и се предлага списък с програми. В допълнение към това държавите членки представят проекти на оперативни програми (ОП), които покриват цялата им територия и/или регионите им. Възможно е да има програми за сътрудничество, в които участват няколко държави.
  • Комисията договаря с националните власти окончателното съдържание на споразумението за партньорство, както и всяка програма. Програмите представляват приоритетите на държавата и/или регионите или съответната област на сътрудничество. Работници, работодатели и организации на гражданското общество могат да участват в програмирането и управлението на оперативните програми.
  • Програмите се изпълняват от държавите членки и техните региони. Това означава подбор, наблюдение и оценка на стотици хиляди проекти. Тази дейност се организира от "управляващи органи" във всяка държава и/или регион.
  • Комисията поема задължение за средствата (за да позволи на държавите да започнат да правят разходи по програмите си).
  • Комисията изплаща сертифицираните разходи на всяка държава.
  • Тя наблюдава всяка програма успоредно със съответната държава.
  • Както Комисията, така и държавите членки подават доклади в течение на програмния период.

Допълнителна информация