Приоритети за периода 2014–2020 г.

Какво е новото за периода 2014–2020 г.?

  • По-голям акцент върху резултатите: по-ясни и измерими цели за постигане на по-добра отчетност.
  • Опростяване: един набор от правила за петте фонда.
  • Условия: въвеждане на специални предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да бъдат отпускани средства от фондовете.
  • Засилено градско измерение и борба за социално приобщаване: минимална сума от ЕФРР е отделена за интегрирани проекти в градовете, а от ЕСФ – за подпомагане на маргинализирани общности.
  • Връзка с икономическата реформа: Комисията може временно да спре финансирането за държава членка, която не спазва икономическите правила на ЕС.

Какви са приоритетите?

За периода 2014–2020 г. политиката на сближаване си поставя 11 тематични цели в подкрепа на растежа.

  • Всичките 11 цели ще бъдат подкрепени с инвестиции от ЕФРР, но цели 1–4 са основните приоритети за инвестиции.
  • Основните приоритети за ЕСФ са цели 8–11, въпреки че фондът предоставя подкрепа и за цели 1–4.
  • Кохезионният фонд подпомага цели 4–7 и 11.

1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.

2. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество.

3. Повишаване на конкурентоспособността на МСП.

4. Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии.

5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на рисковете

6. Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

7. Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите инфраструктури.

8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминацията

10. Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот.

11. Подобряване на ефективността на държавната администрация.