Принципи

В основата на политиката на сближаване стоят четири принципа:

Концентрация

Този принцип има три аспекта:

Програмиране

Чрез политиката на сближаване не се финансират отделни проекти, а многогодишни национални програми, съобразени с целите и приоритетите на ЕС.

За повече информация относно програмирането вижте Етапи на регионалната политика.

Партньорство

Всяка програма се разработва чрез процес на сътрудничество между европейски, национални или регионални и местни органи на управление, социални партньори и граждански организации.

Това партньорство е характерно за всички етапи на процеса на програмиране - от изготвяне, през управление и изпълнение до мониторинг и оценка.

Този подход допринася за адаптиране на програмите към местните и регионалните нужди и приоритети.

Допълняемост

Финансирането от европейските структурни фондове не може да замества националните разходи на държава-членка.

Комисията се договаря с всяка страна относно равнището на публични (или еквивалентни) разходи, които страната трябва да поддържа през програмния период, и проверява дали то се спазва в средата на периода (2018 г.) и в неговия край (2022 г.).

Целта е да се определят реалистични, но амбициозни цели за структурните публични разходи, за да се гарантира, че посредством финансирането от структурните фондове действително се добавя стойност. По правило нивото на средните годишни разходи в реално изражение не трябва да е по-ниско от това през предишния програмен период.

Допълнителна информация