Как по-добре да се инвестират и управляват средствата

Комисията предоставя подкрепа на държавите членки, с цел да им помогне да използват по най-добрия начин финансирането по линия на политиката на сближаване и да се справят с проблемите при прилагането ѝ. За периода на финансиране 2014—2020 г. тази подкрепа бе засилена.

Повишаване на административния капацитет

Капацитетът на държавите членки за ефективно управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове е един от основните фактори, допринасящи за успеха на политиката на сближаване. Комисията помага за укрепване на административния капацитет на националните и регионалните администрации чрез подобряване на структурите, човешките ресурси, системите и инструментите. Едновременно с инвестирането в капацитет за управление на фондовете финансирането по линия на политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. подкрепя ефективната публична администрация в по-общ план чрез финансиране за изграждане на институционален капацитет и реформи.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: обмен на регионални експерти

Системата за обмен на експерти TAIEX-REGIO PEER 2 PEER  е инструмент, с който потребностите се съчетават с експертните умения в различни страни. Този продиктуван от потребностите инструмент изпълнява директно конкретни искания от национални и регионални органи, управляващи фондовете, чрез мисии на експерти, проучвателни посещения и специализирани семинари.

Пактове за почтеност

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия е поела ангажимент да търси и изпробва нови начини за защита на фондовете на ЕС от лошо управление, измама и корупция, както и за повишаване на прозрачността при използването им. Като една от инициативите в тази област стартира пилотен проект „Пактове за почтеност — механизъм за граждански контрол за защита на фондовете на ЕС срещу измама и корупция“. Проектът се изпълнява съвместно с Transparency International и има за цел да въведе пилотно пактове за почтеност в няколко проекта, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в държавите членки.

Повече информация за пактовете за почтеност и пилотния проект ще намерите тук .

Група на високо равнище за наблюдение на опростяването на процедурите за бенефициерите на ЕСИФ

Задачата на експертната група е да съветва Комисията по отношение на опростяването и намаляването на административните процедури за бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Група на високо равнище за наблюдение на опростяването на процедурите за бенефициерите на ЕСИФ

Инициатива „Изоставащи региони“

Комисията ще проучи защо региони с ниско ниво на икономическо развитие или региони, поддържащи отрицателен ръст на БВП в продължение на няколко години, изостават в развитието си. Тази тенденция е особено тревожна с оглед на политиката на сближаване, чиято цел е намаляване на разликите в нивата на развитие между европейските региони.
Инициатива „Изоставащи региони“

Обучение на експерти за правилата и регламентите

Комисията предоставя обучение за управляващите, сертифициращите и одитните органи, работещи с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Обучението е насочено към основните нови елементи в законодателната рамка на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014—2020 г. и е организирано в два модула:

  • Програмиране и изпълнение;
  • Проблеми на финансовото управление и контрола.

Съобщение: Как държавите членки и регионите на ЕС по-добре да инвестират и управляват средствата от Кохезионния фонд на Съюза (24 март 2015 г.) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

План за действие във връзка с обществените поръчки

 Планът за действие във връзка с обществените поръчки  на Комисията определя поредица от инициативи, чиято цел е да помогне на държавите членки да подобрят ефективността на администрациите и бенефициерите при прилагане на обществените поръчки за инвестиции на ЕС през програмния период 2014—2020 г.

Регионални общности на практикуващи специалисти

Работим съвместно с управляващите органи, за да формираме общности от практикуващи специалисти, работещи в управляващите органи/междинните звена за обмен на практики и опит. За целта възприехме по-иновативни начини на работа, използвайки подход от лаборатория за политики.
Регионални общности на практикуващи специалисти

Проучвания за интегриране на новите регулиращи елементи в процеса на разработване на програми

Целта на тези проучвания е да се направи равносметка на начина, по който новите регулиращи елементи на реформираната политика са интегрирани в процеса на програмиране. В допълнение последното проучване дава информация за диапазона на размерите на проектите през периода 2007—2013 г.
Те предоставят доказателства и аналитична база за дебата върху структурата на политиката след 2020 г. и свързаните с нея оценки на въздействието.
Проучвания за интегриране на новите регулиращи елементи в процеса на разработване на програми

ARACHNE

ARACHNE е интегриран ИТ инструмент за извличане на данни и обогатяване на данни, разработен от Европейската комисия. Неговата цел е да подпомага управляващите органи при административните проверки и проверките на управлението в областта на структурните фондове (Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие).
Инструмент За Оценка На Риска Arachne

Рамка на ЕС за компетентност за управлението и изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд

Комисията предоставя Рамка на ЕС за компетентност и придружаващ я инструмент за самооценка за националните координационни органи, управляващите, сертифициращите и одитиращите органи, съвместните секретариати и междинните звена. Тези инструменти ще подкрепят администрациите в усилията им да подобряват административния си капацитет за управление на фондовете, като им помагат да идентифицират и отстраняват евентуални пропуски в компетенциите.
Рамка на ЕС за компетентност за управлението и изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд

Предварителна подготовка за изграждането на административен капацитет за периода след 2020 г.

Управляващите органи се приканват да подадат заявление за участие в пилотния проект на Комисията, озаглавен Предварителна подготовка за изграждането на административен капацитет. Ако бъдат избрани, те ще могат да се възползват от специално разработена за тях консултантска помощ от ЕС, за да развият своя административен капацитет и да бъдат готови за периода с ОИСР.

Следващи стъпки

Управляващите органи могат да подават заявления за участие до 9 април 2018 г. . Резултатите от поканата за участие ще бъдат публикувани в края на април. За повече подробности вж. поканата за изразяване на интерес.
Предварителна подготовка за изграждането на административен капацитет за периода след 2020 г. en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Целта на този практически набор от инструменти е да послужи като източник на вдъхновение за администрациите в държавите членки, които искат да разработят пътни карти за изграждане на свой собствен административен капацитет, за да се улесни изпълнението на програмата и да се насърчат добрите практики.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Участие на гражданите в политиката на сближаване

Гражданското участие води до повишаване на качеството на публичните политики и на доверието в тях и в начина на изразходване на техния бюджет. Няколко инициативи на Комисията подкрепят местните органи с цел насърчаване на участието на гражданското общество и младежта при управлението на фондовете на политиката на сближаване на ЕС.
Участие на гражданите в политиката на сближаване en

Good governance for Cohesion Policy - Administrative capacity building

A brochure presenting the main achievements so far in terms of administrative capacity building and specific support to Member States and Regions.