EU Strategy for the Baltic Sea Region

Допълнителни

 

Новини

  Днес Комисията прие първия по рода си единен доклад за изпълнението на четирите съществуващи макрорегионални стратегии на ЕС: стратегията на ЕС за региона на Балтийско морестратегията на ЕС за региона на река Дунавстратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море и стратегията на ЕС за Алпийския регион.

  Докладът съдържа оценка на състоянието на изпълнение на текущите стратегии и преглед на постигнатите до момента основни резултати. Изведени са поуки от натрупания досега опит и са представени редица препоръки относно възможното развитие на стратегиите и техните планове за действие в контекста на бъдещата политика на сближаване.

  В доклада са разгледани общи и за четирите стратегии въпроси, независимо от степента им на развитие (например създаване на политики и планиране, управление, мониторинг и оценка, финансиране и комуникация). Основните резултати и предизвикателства за всяка макрорегионална стратегия са представени в отделни раздели.

  Като цяло изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, които обхващат 19 държави членки на ЕС, и 8 държави извън ЕС, е повишило интереса към европейското териториално сътрудничество и сближаване и неговата добавена стойност, както и информираността по този въпрос. Стратегиите са довели до по-добра координация и засилване на сътрудничеството в определени области (например корабоплаване, енергетика, изменение на климата) както между засегнатите държави, така и с държави извън ЕС, което ги е сближило с ЕС. Стратегиите са допринесли също така до оформяне на политики, изпълнение на съществуващо законодателство и задълбочаване на диалога между различни участници.

  Потенциалът на стратегиите обаче все още не е напълно разгърнат и определени предизвикателства трябва тепърва да бъдат преодолени. Държавите членки, по чиято инициатива са разработени стратегиите, ще трябва да продължат да проявяват по-голяма ангажираност и отговорност; ефективността на системите за управление трябва да се подобри, а съответните съществуващи източници на финансиране (ЕС, регионално, национално) ще трябва да бъдат по-добре координирани. В доклада се подчертава също така значението на административните ресурси и капацитет за постигането на определените цели.

  Повдигнати са определени въпроси с оглед на бъдещата политика на сближаване. Те се отнасят по-специално за полезните взаимодействия и взаимното допълване между макрорегионалните стратегии на ЕС и програмите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за съгласуването на стратегиите с транснационалните програми Interreg и за по-нататъшното подобряване на системата на управление.

  Докладът се придружава от работен документ на службите на Комисията, който съдържа по-подробна информация за състоянието на изпълнение на всяка макростратегия, както и специфични препоръки.

  В доклада са включени примери на проекти, изпълнявани в съответните области, които дават ясна представа за начина на действие на четирите макрорегионални стратегии на ЕС. Всяка от тях има специфична добавена стойност:

  • качеството на водите на Балтийско море се подобрява, а притокът на хранителни вещества се намалява чрез изпълнението на проекти, като PRESTO или Интерактивно управление на водите (IWAMA);
  • новаторското и устойчивото използване на морските ресурси и сътрудничеството между съответните участници и инициативи в региона на Балтийско море в тази област активно се насърчава още повече от мрежата SUBMARINER;
  • в региона на река Дунав координираното управление на водите и управлението на риска чрез проекти, като SEERISK, значително понижава риска от щети, вследствие на наводнения;
  • пречките пред плаването по река Дунав се отстраняват, а сигурността на корабоплаването се подобрява чрез проекти, като FAIRWAY и DARIF;
  • сътрудничеството с държави от ЕС по конкретни въпроси от общ интерес в контекста на стратегията на ЕС за Адриатическо и Йонийско море подготвя почвата за присъединяването на участващите държави от Западните Балкани към ЕС;
  • стремежът към устойчив икономически растеж, съобразен с околната среда, и към зелени/сини коридори, свързващи сушата и морето в региона на Адриатическо и Йонийско море, е определен като основна област, в която следва да се насърчава разработването на стратегически проекти;
  • създаването на трансгранично образователно пространство за двойно професионално обучение в Алпийския регион е разгледано чрез проекти, като „mountErasmus“;
  • трансграничната свързаност в Алпийския регион е подобрена по отношение на пътническия транспорт чрез преобразуването на „AlpInfoNet“ в трансгранична система за пътна информация. 

  Допълнителна информация

  Днес Европейската комисия публикува първото проучване за оценка на двете макрорегионални стратегии на ЕС и за формулиране на препоръки за бъдещето.

  Със стратегиите на ЕС за регионите на река Дунав и Балтийско море с участието на над 20 страни от и извън Съюза бе въведен уникален вид сътрудничество, основано на идеята, че самите региони най-добре могат да се справят с общите предизвикателства пред тях – без значение дали те са в областта на околната среда, икономиката или сигурността – чрез колективни действия и че е разумно да планират заедно как по най-ефективен начин да разпределят наличните средства.

  Оценката в доклада за съществуващите стратегии е като цяло положителна. В него се посочва как благодарение на тези стратегии са започнати стотици нови проекти и са формулирани съвместни цели за политиките в области от жизнено значение за участващите региони. Макрорегионалният подход също така е довел до многобройни съвместни инициативи и мрежи, както и до колективно вземане на решения в областта на политиките.

  Според доклада сътрудничеството между участващите страни от ЕС и съседните страни извън Съюза се е подобрило значително и това е довело до по-ефикасно използване на наличните ресурси.

  В същото време на правителствата се припомня необходимостта от политическа ангажираност и от определянето на стратегиите като приоритет във всички свързани с тях области на политиката, като се гарантира тяхното включване в бъдещите програми по европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в други рамки на политиките на европейско, регионално и национално равнище. Също така се подчертава значението на административните ресурси за постигане на целите.

  Що се отнася до бъдещи макрорегионални стратегии, в доклада се посочва, че нови инициативи следва да бъдат започвани само в отговор на конкретна потребност от подобряване на сътрудничеството на високо равнище. Трябва да има готовност политическият ангажимент да намери отражение в административна подкрепа, а при новите стратегии е необходимо ясно да се демонстрира конкретна добавена стойност на равнище ЕС.

  Съобщение за медиите

  ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
  ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
  НА РЕГИОНИТЕ относно добавената стойност на макрорегионалните стратегии

  Водещи проекти

  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море

  www.balticsea-region-strategy.eu

  Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

  http://www.danube-region.eu/

   

   

Още новини

The European Commission coordinates the efforts of the EU Strategy for the Baltic Sea Region. For news and information on the activities and progress of the Strategy as curated by the various stakeholders, please visit the EUSBSR's dedicated website at www.balticsea-region-strategy.eu.

 

The EUSBSR is the first comprehensive EU strategy to target a ‘macro-region’.

The eight EU countries that make up the Baltic Sea Region (Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania and Poland) face several common challenges which are reflected in the jointly-agreed Action Plan for the Strategy. It includes a number of policy areas/horizontal actions to save the sea, connect the region and increase prosperity – each accompanied by concrete flagships as well as by clearly identified targets and indicators. The Strategy helps to mobilise all relevant EU funding and policies and coordinate the actions of the European Union, EU countries, regions, pan-Baltic organisations, financing institutions and non-governmental bodies to promote a more balanced development of the Baltic Sea Region.

The Commission publishes regular reports on the implementation of the EU Strategy for the Baltic Sea Region.

Achievements so far include:

 • Support for new projects, including cooperation between farmers to reduce eutrophication and improved planning for transport infrastructure;
 • Greater involvement of Russian partners in areas like environmental protection, water quality and innovation;
 • Improved cooperation between regions and other partners, including the private sector

Although the Strategy does not come with extra EU financing, a considerable amount of funding is already available to the region through EU regional policy, other EU programmes and financial instruments, and various international financial institutions. More information on funding may be found at the EUSBSR website.

Contacts

To get in contact with the EUSBSR team in DG REGIO, please email REGIO-EU-BALTIC-SEA-STRATEGY@ec.europa.eu.

For more information on how to get in contact with EUSBSR stakeholders, please visit the EUSBSR website.