An EU Strategy for the Alpine Region

Допълнителни

 

Новини

  Днес Комисията прие първия по рода си единен доклад за изпълнението на четирите съществуващи макрорегионални стратегии на ЕС: стратегията на ЕС за региона на Балтийско морестратегията на ЕС за региона на река Дунавстратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море и стратегията на ЕС за Алпийския регион.

  Докладът съдържа оценка на състоянието на изпълнение на текущите стратегии и преглед на постигнатите до момента основни резултати. Изведени са поуки от натрупания досега опит и са представени редица препоръки относно възможното развитие на стратегиите и техните планове за действие в контекста на бъдещата политика на сближаване.

  В доклада са разгледани общи и за четирите стратегии въпроси, независимо от степента им на развитие (например създаване на политики и планиране, управление, мониторинг и оценка, финансиране и комуникация). Основните резултати и предизвикателства за всяка макрорегионална стратегия са представени в отделни раздели.

  Като цяло изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, които обхващат 19 държави членки на ЕС, и 8 държави извън ЕС, е повишило интереса към европейското териториално сътрудничество и сближаване и неговата добавена стойност, както и информираността по този въпрос. Стратегиите са довели до по-добра координация и засилване на сътрудничеството в определени области (например корабоплаване, енергетика, изменение на климата) както между засегнатите държави, така и с държави извън ЕС, което ги е сближило с ЕС. Стратегиите са допринесли също така до оформяне на политики, изпълнение на съществуващо законодателство и задълбочаване на диалога между различни участници.

  Потенциалът на стратегиите обаче все още не е напълно разгърнат и определени предизвикателства трябва тепърва да бъдат преодолени. Държавите членки, по чиято инициатива са разработени стратегиите, ще трябва да продължат да проявяват по-голяма ангажираност и отговорност; ефективността на системите за управление трябва да се подобри, а съответните съществуващи източници на финансиране (ЕС, регионално, национално) ще трябва да бъдат по-добре координирани. В доклада се подчертава също така значението на административните ресурси и капацитет за постигането на определените цели.

  Повдигнати са определени въпроси с оглед на бъдещата политика на сближаване. Те се отнасят по-специално за полезните взаимодействия и взаимното допълване между макрорегионалните стратегии на ЕС и програмите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за съгласуването на стратегиите с транснационалните програми Interreg и за по-нататъшното подобряване на системата на управление.

  Докладът се придружава от работен документ на службите на Комисията, който съдържа по-подробна информация за състоянието на изпълнение на всяка макростратегия, както и специфични препоръки.

  В доклада са включени примери на проекти, изпълнявани в съответните области, които дават ясна представа за начина на действие на четирите макрорегионални стратегии на ЕС. Всяка от тях има специфична добавена стойност:

  • качеството на водите на Балтийско море се подобрява, а притокът на хранителни вещества се намалява чрез изпълнението на проекти, като PRESTO или Интерактивно управление на водите (IWAMA);
  • новаторското и устойчивото използване на морските ресурси и сътрудничеството между съответните участници и инициативи в региона на Балтийско море в тази област активно се насърчава още повече от мрежата SUBMARINER;
  • в региона на река Дунав координираното управление на водите и управлението на риска чрез проекти, като SEERISK, значително понижава риска от щети, вследствие на наводнения;
  • пречките пред плаването по река Дунав се отстраняват, а сигурността на корабоплаването се подобрява чрез проекти, като FAIRWAY и DARIF;
  • сътрудничеството с държави от ЕС по конкретни въпроси от общ интерес в контекста на стратегията на ЕС за Адриатическо и Йонийско море подготвя почвата за присъединяването на участващите държави от Западните Балкани към ЕС;
  • стремежът към устойчив икономически растеж, съобразен с околната среда, и към зелени/сини коридори, свързващи сушата и морето в региона на Адриатическо и Йонийско море, е определен като основна област, в която следва да се насърчава разработването на стратегически проекти;
  • създаването на трансгранично образователно пространство за двойно професионално обучение в Алпийския регион е разгледано чрез проекти, като „mountErasmus“;
  • трансграничната свързаност в Алпийския регион е подобрена по отношение на пътническия транспорт чрез преобразуването на „AlpInfoNet“ в трансгранична система за пътна информация. 

  Допълнителна информация

Още новини

The EU Strategy for the Alpine Region involves 7 countries: Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland.

It builds on the experiences of the already existing macro-regional strategies: the European Strategy for the Danube Region and the European Strategy for the Baltic Sea Region and the European Strategy for the Adriatic and Ionian Region.

The Commission adopted a Communication and an Action Plan on the EU Strategy for the Alpine Region on 28 July 2015 . This followed the invitation from the European Council in December 2013. It also took account – inter alia – of the on-line public consultation that was held in 2014, and the debates and discussions in the Stakeholder Conference on the EU Strategy for the Alpine Region (Milano, December 2014).

The Alpine region is one of the largest economic and productive regions in Europe where about 70 million people live and work, as well as it is an attractive tourist destination for millions of guests every year. However, it faces several major challenges:

 • Economic globalisation requiring the territory to distinguish itself as competitive and innovative
 • Demographic trends characterised by ageing and new migration models
 • Climate change and its foreseeable effects on the environment, biodiversity and living conditions of the inhabitants
 • Energy challenge at the European and worldwide scales
 • Its specific geographical position in Europe as a transit region but also as an area with unique geographical and natural features

Better cooperation between the regions and States is needed to tackle those challenges.

The main added value of the Strategy for the Alpine Region will consist in a new relationship between metropolitan, peri-mountain, and mountain areas.

According to the political resolution adopted by the representatives of the 7 Alpine States and 15 Alpine Regions in Grenoble in October 2013, the new strategy will focus on the following 3 thematic priorities:

 • Competitiveness and Innovation
 • Environmentally friendly mobility
 • Sustainable management of energy, natural and cultural resources

The Commission has encouraged Member States and regions to ensure that the Alpine Strategy is properly embedded in EU regional policy 2014-2020 programmes, as well as other relevant EU, regional and national policy frameworks.

As for the implementation, the Strategy will be based on the key principles applied for the existing macro-regional strategies: no new EU funds, no additional EU formal structures and no EU legislation, while relying on a coordinated approach, synergy effects and a more effective use of existing EU funds and other financial instruments. The aim is to produce a clear added value based on jointly identified objectives.

To get in contact with the team in DG REGIO please send an e-mail to REGIO D1 TRANSNATIONAL AND INTERREGIONAL COOPERATION