International Urban Cooperation (IUC)

Допълнителни

 

Новини

  Роналд Хол, старши външен експерт и бивш главен съветник на ГД „Регионална и селищна политика“, представя своята  гледна точка по програмата на ЕС за международно сътрудничество между градовете.

  Повече от половината от световното население сега живее в градовете. Градските центрове са източникът на растеж и развитие. Като такива, те са магнит за жителите на селски райони, търсещи възможности за по-високи доходи, достъп до висококачествени услуги, като образование и здравеопазване, и сигурно и по-добро бъдеще за децата си.

  Това изместване от дейности с по-ниска производителност в селските райони, обикновено традиционно земеделие, към такива с по-висока добавена стойност в производството и много обслужващи сектори в градските райони, е ключов фактор за растежа на икономиките. Това е пътят, поет в исторически аспект, от всички най-развити страни, и като такъв е възприетият модел от страните с развиваща се икономика в цял свят.

  Ползите от урбанизацията, постигнати в частност от ресурсно интензивния модел на градско развитие, което характеризира ръста на промишлено развитите страни през 20-ти век, имат и обратна страна. Това е довело до изчерпване на природни ресурси – включително и самата природа – и замърсяване на въздуха, реките и океаните, което сега застрашава качеството на живот на метрополисите на развития свят.

  За страните с развиваща се икономика – където урбанизацията и икономическият растеж вървят ръка за ръка – е важно извлечените поуки от индустриалния свят да се разберат напълно. По този начин, добрите практики, прилагани от национални и градски власти през последните десетилетия, както и грешките, допуснати в исторически план, могат да бъдат взети за пример в градската политика на развиващите се страни.

  В търсене на взаимоизгодно решение

  Това сътрудничество създава взаимоизгодни ситуации. Докато индустриалните нации имат много за демонстриране след повече от век урбанизация, в еднаква степен развиващите се икономики, може би по-необременени от традицията, имат много иновативни решения, които да споделят с индустриалните икономики. В действителност, някои от най-големите градски центрове в света се намират в развиващите се икономики, като тези на Китай и Индия, както и в Латинска Америка.

  Но може би най-голямата нужда от сътрудничество и споделяне на знания произтича от общия интерес на страните и континентите да запазят самата планета. Необходимо е спешно да се разработи съвместен модел на урбанизация, който да е устойчив, да спомага за опазване на природата и природните ресурси и за намаляване на емисиите, които замърсяват нашите градове, вредят на здравето на нашите деца и допринасят за глобалното затопляне. Ето защо устойчивата урбанизация заема централно място в Целите за устойчиво развитие, приети от ООН, и които на свой ред доведоха, наред с други неща, до Новата програмата за градовете (НПГ), приета от над 170 държави в Кито, Еквадор през 2016 г.

  Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия формализира 14 регионални диалога за регионална и селищна политика, включващи 6 „стратегически партньори“ на ЕС (Китай, Русия, Бразилия, Мексико, Япония и Индия), както и страните от Източното партньорство (Украйна, Молдова, Грузия), страните от Латинска Америка (Аржентина, Чили, Перу, Колумбия) и Системата за интеграция на Централна Америка (СИЦА). Дори при отсъствието на подобни споразумения, е постигнато сътрудничество с други стратегически партньори, като Канада и Южна Африка, и регионални групировки, като CARICOM (Карибската общност), ASEAN (Азия), SACU (Южна Африка) и UEMOA (Западна Африка).

  ЕС се отнася много сериозно към предизвикателството за устойчива урбанизация. Комисарят по регионалната политика Корина Крецу, представляваща ЕС в Кито през 2016 г., пое ангажимент от името на ЕС за предоставяне на знания и ресурси за напредъка на НПГ. Този ангажимент има както вътрешно измерение в рамките на ЕС, където е разработена Програмата за градовете на ЕС за насочване на програмите за градско развитие в 28-те държави членки, така и, както е споменато по-долу, външно измерение чрез дипломатически връзки със страни извън ЕС.

  Двигателна сила за устойчиво градско развитие

  Ключовият двигател за напредъка на външното измерение днес е програмата за Международно сътрудничество между градовете (МСГ) (2017 – 2019 г.), която притежава съществен компонент, подкрепящ градските власти в ЕС и извън ЕС в съвместната им работа по теми, свързани с устойчивото градско развитие. МСГ се основава на петгодишни пилотни инициативи, особено по проекта на ЕС „Градовете в света“ и проекта URBELAC (Градове в Европа, Латинска Америка и Карибския басейн).   

  В рамките на „Градовете в света“ (2015 – 2018 г.) градовете в ЕС си сътрудничат във взаимно споразумение с партньорски градове в Канада, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Индонезия, Виетнам, Австралия и Южна Африка. Двойките градове са обменили опит по теми като интелигентно развитие на градовете, енергийна ефективност, управление на отпадъците, устойчива мобилност и други. Според проекта URBELAC (2011 – 2019 г.), който навлиза в четвъртото си издание, Европейската комисия и Междуамериканската банка за развитие подкрепят градове, избрани от ЕС, Латинска Америка и Карибския басейн (ЛАК). Това е създало мрежа между ЕС и ЛАК, насърчаваща обмена на опит, сравнителния анализ и подготовката на планове за действие. Проектите „Градовете в света“ и URBELAC са осезаемият резултат от подкрепата на Европейския парламент за международната дипломация на градско ниво.

  МСГ установява платформи за градско сътрудничество с Китай, Индия, Япония, Латинска Америка и Северна Америка. Нейните програми бележат настъпването на ера на политика на ЕС, която да насърчава сътрудничеството между градовете на международно равнище. По линия на сътрудничеството между градовете на МСГ около 70 участващи града от всяка страна сключват споразумения за сътрудничество „град с град“ за устойчиво градско развитие. Това включва подготовката на местни планове за действие за интегрирано градско развитие. В основата си тези планове отдават приоритет на сътрудничеството в рамките на секторите на Програмата за градовете на ЕС и МСГ.

  Черпейки от опита по проекта „Градовете в света“, градовете използват подход, включващ множество заинтересовани страни, като прилагат знанията и опита на публичните органи, бизнеса, изследователската общност и гражданското общество. Собствената програма URBACT на ЕС за градски мрежи се използва като ключов източник на знания и опит за подкрепа на местното планиране на дейности.

  Връзките между градовете на МСГ доведе до разработка на съвместни пилотни проекти, докато меморандумите за разбирателство гарантират подписването на дългосрочни инициативи между публичните органи, изследователските агенции и представителите на бизнеса от двете страни.

  Пример за подражание

  По МСГ например град Парма (Италия) беше свързан с Фредериктън (Канада). Министерството на културното наследство и градоустройственото планиране, ръста и обществените услуги на канадския град си сътрудничи със Службата за равни възможности и Службата за европейски проекти на Парма. Целейки да подобрят местната демокрация, двата града работят по установяване на пречките пред политическото участие на маргинализирани групи и обуславящите ги причини, както и по възможни политики и механизми за елиминирането им и създаването на по-приобщаваща градска среда.

  Италианският град Болоня (Италия) си сътрудничи с Остин (Съединените щати) по различни въпроси от разработка на по-здравословна местна хранителна система и подобряване на ресурсната ефективност до повишаване на устойчивостта на изменението на климата. Въпросите, свързани с управлението на градовете, са начело в дневния ред и така например Остин стига до извода, че Службата за устойчивост и Службата за икономическо развитие трябва да развият по-тясна координация.

  Ротердам (Нидерландия) работи със Сурат (Индия). Градовете се фокусират върху справяне с въпроси, свързани с управлението на водите, като осигуряване на качеството на питейната вода, смекчаване на въздействието от замърсяването на водите от промишлени отпадъци, защита от наводнения и ефективно пречистване на отпадъчните води. В лицето на Ротердам Сурат открива добре осведомен партньор с богат опит в управлението на водите. В лицето на Сурат Ротердам открива град, справящ се с проблеми в много по-голям мащаб, което вече е вдъхновило холандския град да мисли различно за предизвикателствата, пред които е изправен.

  НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Още новини

Sustainable and innovative cities and regions – 2016/2019

Connecting cities and ideas for better urban living

Cities are growing and changing so fast that many authorities are struggling to cope. More people can mean more economic activity and wealth, but it can also mean added strain on energy, water, health, transport and housing facilities. All this, in turn, puts pressure on the environment, and more widely on climate change.

This is why the European Union is launching a three-year programme to promote international urban cooperation. Europe’s cities want to link up, build and share knowledge and solutions with other cities and regions.

In this first phase of a long-term strategy of fostering urban diplomacy – a vehicle of EU external relations – the IUC boosts sectoral, transversal and international urban cooperation and exchange with key city partners (public and private) in Asia and the Americas (box). With a budget of over EUR 20 million, IUC activities support Habitat III goals as well as the Paris COP 21 declaration and the Sustainable Development Goals.

The IUC will build on existing cooperation through:

 • City-to-city cooperation on sustainable urban development
 • Sub-national action under the Global Covenant of Mayors initiative
 • Inter-regional cooperation on innovation for local and regional development

Target countries include China, India, Japan, Canada, Mexico, USA, Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru. For the Covenant initiative, South Korea, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Indonesia and countries in Latin America and the Caribbean (LAC)  are included.

City-to-city cooperation on sustainable urban development

Building on the success of the World Cities project and drawing on the solid approach of the EU-funded URBACT network, city pairs will be supported in their efforts to design, implement and manage sustainable urban practices in an integrated and participative way. Local action plans will be developed through an inclusive multi-stakeholder process and include specific activities and economically viable pilot projects to be implemented in the short term in order to ensure results and open up market opportunities. These plans will help drive thematic clustering of knowledge, exchange and best practices among cities facing similar challenges.

Sub-national action under the Global Covenant of Mayors initiative

Cities and other sub-national authorities will be encouraged to join a global initiative to tackle climate change challenges focused on mitigation, adaptation and universal access to energy, in line with the principles of the EU Covenant of Mayors. Support on methodologies, governance, training and capacity building will be provided, as well as technical assistance to encourage implementation of ambitious climate commitments. A powerful knowledge-sharing element will spur inter-city cooperation, learning and innovation.

Inter-regional cooperation on innovation for local and regional development

Support will focus on ways to improve and internationalise regional innovation and cooperation in and between the EU, Latin America and the Caribbean. The programme will stimulate the development or strengthening of regional strategies involving SMEs in the innovation sector, and it will promote international value chains.  It will collect and share experience, good practice and lessons learnt to enable knowledge management and development.  The Smart Specialisation (S3) platform established by the European Commission will act as a multiplier to further promote knowledge sharing inside the EU as well.

Tackling the funding gap

To address a recognised barrier for progress on urban development, the IUC programme will engage with major international financial institutions and partners to link city decision-makers with potential funders. EU business will be an important partner for activities under the components on sustainable urban development.

Publications

Leaflet PDF en es pt - hi jp zh

More information