Inspiring non-EU countries

Допълнителни

 

Новини

  Роналд Хол, старши външен експерт и бивш главен съветник на ГД „Регионална и селищна политика“, представя своята  гледна точка по програмата на ЕС за международно сътрудничество между градовете.

  Повече от половината от световното население сега живее в градовете. Градските центрове са източникът на растеж и развитие. Като такива, те са магнит за жителите на селски райони, търсещи възможности за по-високи доходи, достъп до висококачествени услуги, като образование и здравеопазване, и сигурно и по-добро бъдеще за децата си.

  Това изместване от дейности с по-ниска производителност в селските райони, обикновено традиционно земеделие, към такива с по-висока добавена стойност в производството и много обслужващи сектори в градските райони, е ключов фактор за растежа на икономиките. Това е пътят, поет в исторически аспект, от всички най-развити страни, и като такъв е възприетият модел от страните с развиваща се икономика в цял свят.

  Ползите от урбанизацията, постигнати в частност от ресурсно интензивния модел на градско развитие, което характеризира ръста на промишлено развитите страни през 20-ти век, имат и обратна страна. Това е довело до изчерпване на природни ресурси – включително и самата природа – и замърсяване на въздуха, реките и океаните, което сега застрашава качеството на живот на метрополисите на развития свят.

  За страните с развиваща се икономика – където урбанизацията и икономическият растеж вървят ръка за ръка – е важно извлечените поуки от индустриалния свят да се разберат напълно. По този начин, добрите практики, прилагани от национални и градски власти през последните десетилетия, както и грешките, допуснати в исторически план, могат да бъдат взети за пример в градската политика на развиващите се страни.

  В търсене на взаимоизгодно решение

  Това сътрудничество създава взаимоизгодни ситуации. Докато индустриалните нации имат много за демонстриране след повече от век урбанизация, в еднаква степен развиващите се икономики, може би по-необременени от традицията, имат много иновативни решения, които да споделят с индустриалните икономики. В действителност, някои от най-големите градски центрове в света се намират в развиващите се икономики, като тези на Китай и Индия, както и в Латинска Америка.

  Но може би най-голямата нужда от сътрудничество и споделяне на знания произтича от общия интерес на страните и континентите да запазят самата планета. Необходимо е спешно да се разработи съвместен модел на урбанизация, който да е устойчив, да спомага за опазване на природата и природните ресурси и за намаляване на емисиите, които замърсяват нашите градове, вредят на здравето на нашите деца и допринасят за глобалното затопляне. Ето защо устойчивата урбанизация заема централно място в Целите за устойчиво развитие, приети от ООН, и които на свой ред доведоха, наред с други неща, до Новата програмата за градовете (НПГ), приета от над 170 държави в Кито, Еквадор през 2016 г.

  Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия формализира 14 регионални диалога за регионална и селищна политика, включващи 6 „стратегически партньори“ на ЕС (Китай, Русия, Бразилия, Мексико, Япония и Индия), както и страните от Източното партньорство (Украйна, Молдова, Грузия), страните от Латинска Америка (Аржентина, Чили, Перу, Колумбия) и Системата за интеграция на Централна Америка (СИЦА). Дори при отсъствието на подобни споразумения, е постигнато сътрудничество с други стратегически партньори, като Канада и Южна Африка, и регионални групировки, като CARICOM (Карибската общност), ASEAN (Азия), SACU (Южна Африка) и UEMOA (Западна Африка).

  ЕС се отнася много сериозно към предизвикателството за устойчива урбанизация. Комисарят по регионалната политика Корина Крецу, представляваща ЕС в Кито през 2016 г., пое ангажимент от името на ЕС за предоставяне на знания и ресурси за напредъка на НПГ. Този ангажимент има както вътрешно измерение в рамките на ЕС, където е разработена Програмата за градовете на ЕС за насочване на програмите за градско развитие в 28-те държави членки, така и, както е споменато по-долу, външно измерение чрез дипломатически връзки със страни извън ЕС.

  Двигателна сила за устойчиво градско развитие

  Ключовият двигател за напредъка на външното измерение днес е програмата за Международно сътрудничество между градовете (МСГ) (2017 – 2019 г.), която притежава съществен компонент, подкрепящ градските власти в ЕС и извън ЕС в съвместната им работа по теми, свързани с устойчивото градско развитие. МСГ се основава на петгодишни пилотни инициативи, особено по проекта на ЕС „Градовете в света“ и проекта URBELAC (Градове в Европа, Латинска Америка и Карибския басейн).   

  В рамките на „Градовете в света“ (2015 – 2018 г.) градовете в ЕС си сътрудничат във взаимно споразумение с партньорски градове в Канада, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Индонезия, Виетнам, Австралия и Южна Африка. Двойките градове са обменили опит по теми като интелигентно развитие на градовете, енергийна ефективност, управление на отпадъците, устойчива мобилност и други. Според проекта URBELAC (2011 – 2019 г.), който навлиза в четвъртото си издание, Европейската комисия и Междуамериканската банка за развитие подкрепят градове, избрани от ЕС, Латинска Америка и Карибския басейн (ЛАК). Това е създало мрежа между ЕС и ЛАК, насърчаваща обмена на опит, сравнителния анализ и подготовката на планове за действие. Проектите „Градовете в света“ и URBELAC са осезаемият резултат от подкрепата на Европейския парламент за международната дипломация на градско ниво.

  МСГ установява платформи за градско сътрудничество с Китай, Индия, Япония, Латинска Америка и Северна Америка. Нейните програми бележат настъпването на ера на политика на ЕС, която да насърчава сътрудничеството между градовете на международно равнище. По линия на сътрудничеството между градовете на МСГ около 70 участващи града от всяка страна сключват споразумения за сътрудничество „град с град“ за устойчиво градско развитие. Това включва подготовката на местни планове за действие за интегрирано градско развитие. В основата си тези планове отдават приоритет на сътрудничеството в рамките на секторите на Програмата за градовете на ЕС и МСГ.

  Черпейки от опита по проекта „Градовете в света“, градовете използват подход, включващ множество заинтересовани страни, като прилагат знанията и опита на публичните органи, бизнеса, изследователската общност и гражданското общество. Собствената програма URBACT на ЕС за градски мрежи се използва като ключов източник на знания и опит за подкрепа на местното планиране на дейности.

  Връзките между градовете на МСГ доведе до разработка на съвместни пилотни проекти, докато меморандумите за разбирателство гарантират подписването на дългосрочни инициативи между публичните органи, изследователските агенции и представителите на бизнеса от двете страни.

  Пример за подражание

  По МСГ например град Парма (Италия) беше свързан с Фредериктън (Канада). Министерството на културното наследство и градоустройственото планиране, ръста и обществените услуги на канадския град си сътрудничи със Службата за равни възможности и Службата за европейски проекти на Парма. Целейки да подобрят местната демокрация, двата града работят по установяване на пречките пред политическото участие на маргинализирани групи и обуславящите ги причини, както и по възможни политики и механизми за елиминирането им и създаването на по-приобщаваща градска среда.

  Италианският град Болоня (Италия) си сътрудничи с Остин (Съединените щати) по различни въпроси от разработка на по-здравословна местна хранителна система и подобряване на ресурсната ефективност до повишаване на устойчивостта на изменението на климата. Въпросите, свързани с управлението на градовете, са начело в дневния ред и така например Остин стига до извода, че Службата за устойчивост и Службата за икономическо развитие трябва да развият по-тясна координация.

  Ротердам (Нидерландия) работи със Сурат (Индия). Градовете се фокусират върху справяне с въпроси, свързани с управлението на водите, като осигуряване на качеството на питейната вода, смекчаване на въздействието от замърсяването на водите от промишлени отпадъци, защита от наводнения и ефективно пречистване на отпадъчните води. В лицето на Ротердам Сурат открива добре осведомен партньор с богат опит в управлението на водите. В лицето на Сурат Ротердам открива град, справящ се с проблеми в много по-голям мащаб, което вече е вдъхновило холандския град да мисли различно за предизвикателствата, пред които е изправен.

  НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Още новини

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en