Сътрудничество и изграждане на контакти

Допълнителни

 

Европейско териториално сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество е от важно значение за изграждането на общо европейско пространство и е в основата на европейската интеграция. То има ясна добавена стойност за Европа: предотвратява превръщането на границите в бариери, сближава европейските граждани, помага за разрешаването на общи проблеми, улеснява обмена на идеи и активи и насърчава стратегическите усилия за постигане на общите цели.

Макрорегионални стратегии

"Макрорегионалната стратегия" представлява интегрирана рамка, одобрена от Европейския съвет, която може да бъде подкрепена от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от други инструменти, с цел намиране на решения на общите предизвикателства в определен географски район, засягащи държавите членки и трети държави, разположени в същия географски район, които по този начин се възползват от засиленото сътрудничество, допринасящо за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Досега са приети четири макрорегионални стратегии на ЕС, обхващащи няколко политики:

Všechny přijaté makroregionální strategie doplňuje také průběžný akční plán, který se má pravidelně aktualizovat ve světle nových, objevujících se potřeb a měnících se kontextů. Tyto čtyři makroregionální strategie zahrnují 19 členských států EU a 8 zemí mimo EU.

Международно сътрудничество

Европейският съюз споделя опит със страни извън ЕС относно процеса на регионално развитие.

Други форми на сътрудничество и работа в мрежа