Структуриран диалог с партньори на равнище Съюз

Допълнителни

 

Структуриран диалог с партньорите на ЕСИФ през периода 2014–2020 г.

На основание на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Регламент относно общоприложимите разпоредби) Комисията създаде експертна група с участието на партньори на равнище ЕС в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за програмния период 2014–2020 г.

Партньорската експертна група за структуриран диалог с европейските структурни и инвестиционни фондове (Structured Dialogue with European Structural and Investment Funds' partners group of experts) е създадена официално с Решение на Комисията C(2014)4175 от 26 юни 2014 г. pdf.

Цели и прозрачност

Мисията на експертната група за структуриран диалог е да установи открит, честен и неформален диалог с партньори, работещи в областта на ЕСИ фондовете. Структурираният диалог е механизъм за изграждане на взаимно доверие, който има за цел да скъси дистанцията между ЕСИ фондовете и гражданското общество, да подпомага Комисията при разработването на тази политика в различните експертни области и да проведе дискусия за изпълнението на ЕСИ фондовете.

Членове на структурирания диалог

Членовете на структурирания диалог са представителни организации на равнище ЕС. Те са избрани според тяхната представителност по отношение на една от трите категории партньори, посочени в член 5, параграф 1 от посочения по-горе регламент, след открита покана за представяне на кандидатури:

 • асоциации, представляващи регионални, местни, градски и други публични органи,
 • икономически и социални партньори,
 • структури, представляващи гражданското общество, като например партньори от областта на опазването на околната среда, неправителствени организации и организации, отговарящи за утвърждаване на социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недискриминацията.

Всички членове на структурирания диалог трябва да бъдат регистрирани в Регистъра за прозрачност на Комисията.

Пълният списък на членовете е публикуван на уебсайта на Регистъра на експертните групи към Комисията заедно с друга важна информация.

Rules of procedure pdf

Срещи

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the negotiations of the post-2020 legislative package pdf
 • State of Play of the ESF + negotiations pdf
 • Alignment with the European Semester/programming/negotiations pdf
 • ESI Funds 2018 Annual Summary Report and Open Data Platform pdf
 • Europe closer to citizens : the new policy objective 5 pdf
 • CAP post 2020 – linkages with territorial development pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • EU Budget for the future CPR and cohesion policy pdf
 • The European Social Fund Plus (ESF+) and the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) pdf
 • EU Budget for the future European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) pdf
 • Common Agricultural Policy post-2020 Legislative proposals pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Public consultation on post-2020 Cohesion Policy pdf
 • DG EMPL consultation activities on future EMPL programmes pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf
 • Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds pdf
 • The Future of Food and Farming pdf
 • European Pillar of Social Rights pdf
 • The reformed EU Cohesion policy: what role for Europe's energy and climate agenda? pdf
 • The role of universities in S3 pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • The main findings of the 7th Cohesion Report pdf
 • Update on the Thematic Network on Partnership pdf
 • Communication on boosting growth and cohesion in border regions pdf
 • Communication on strengthening innovation in Europe's regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Perspectives for agricultural and rural policy pdf
 • An assessment of ex-ante conditionalities pdf
 • Improving the performance of lagging regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Final results of the study on partnership pdf
 • Ex-post evaluation of ERDF and CF 2007-2013 pdf
 • Ex-post evaluation of ESF 2007-2013 pdf
 • Final results of studies on new provisions and ex-ante conditionalities pdf
 • High Level Group on Simplification pdf
 • Planned steps in preparation of the post-2020 legislative framework pdf
 • Planned steps in preparation of post-2020_Cork Conference on rural development pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

European Anti-Poverty Network Barometer 2016: Report pdf - Summary pdf

Presentations:

 • EU Urban Agenda pdf
 • Contribution of ESIF to Europe 2020 and the political priorities of the Juncker Commission - DG Agriculture and Rural Development pdf
 • Partnership principle in 2014-2020 ESI Funds - Results of DG REGIO study pdf
 • Results of the online survey on partnership in the ESF OPs pdf
 • The European Maritime and Fisheries Fund: Social Dimension pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. High Level Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the ESI Funds pdf
  2. Support to asylum seekers under the European Social Fund and the Fund for European Aid to the Most Deprived pdf
  3. EU-Level Platform on Transnational Cooperation – Thematic Network on Partnership pdf
 • Mainstreaming of the horizontal principles as laid down in the Common Provisions Regulation:
  1. Mainstreaming of Horizontal Principles: art. 7-8 CPR pdf
  2. EMFF 2014-2020 contribution to Natura 2000 and Marine Protected Areas pdf
  3. Climate Action under the Common Agricultural Policy pdf
  4. An assessment of climate change mitigation mainstreaming in Central and Eastern Europe's Regional Development and Cohesion Funds (CEE Bankwatch Network/Friends of Earth Europe) pdf
  5. Prevention of discrimination based on disability and accessibility (European Disability Forum) pdf
  6. Fight against discrimination through ESIF (Social Platform) ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Вж. също Структуриран диалог с партньори на равнище ЕС в рамките на програмния период 2007–2013 г.