Украйна: Политиката на сближаване увеличава подкрепата за справяне с последиците от агресията на Русия в Украйна чрез „Гъвкава помощ за териториите“

Допълнителни

 
29/06/2022

Днес Комисията предприе още една важна стъпка, за да помогне на държавите членки, регионалните и местните власти и другите партньори да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна — приет беше механизмът FAST-CARE, „Гъвкава помощ за териториите“.

ова е нов комплексен пакет, чрез който подкрепата, която вече се предоставя в рамките на „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“ (CARE), се разширява, като се предлага допълнителна подкрепа и допълнителна гъвкавост за финансирането по линия на политиката на сближаване.

CARE мобилизира инвестиции за жилищно настаняване, здравеопазване, превод, обучение за разселените лица, както и за държавите, които ги приемат. Въпреки това, тъй като нуждите продължават да нарастват, Европейският съвет, Европейският парламент и регионите на ЕС призоваха Комисията да представи нови инициативи в рамките на многогодишната финансова рамка в подкрепа на усилията на държавите членки.

FAST-CARE отговаря на тези искания, като предлага допълнителна гъвкавост при изпълнението на инвестициите в рамките на политиката на сближаване, като допринася също така за смекчаване на забавеното изпълнение на финансирани от ЕС проекти поради комбинирания ефект на COVID-19 и причинените от войната големи разходи за енергия, недостиг на суровини и работна сила.

С пакета се въвеждат три промени в законодателството в областта на политиката на сближаване за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. с цел допълнително ускоряване и опростяване на подкрепата, която държавите членки оказват за интеграцията на граждани на трети държави, като същевременно продължават да работят за възстановяването на регионите от пандемията от COVID-19:

 • Повече подкрепа за тези, които приемат разселени лица — държави членки, местни власти и организации на гражданското общество
  • Плащанията на предварително финансиране се увеличават с още 3,5 млрд. евро, които ще бъдат изплащани през 2022 г. и 2023 г. и които ще осигурят бърза допълнителна ликвидност за всички държави членки. Тези средства са в допълнение на плащанията на предварително финансиране в размер на 3,4 млрд. евро, които вече са направени по линия на REACT-EU от март 2022 г. насам.
  • Възможността за съфинансиране от ЕС в размер на 100 % за периода 2014—2020 г. се разширява, за да обхване мерките за насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави. Тази възможност се разширява и за програмите от периода 2021—2027 г., като ще бъде преразгледана към средата на 2024 г.
  • Държавите членки могат да увеличат размера на опростените единични разходи за покриване на основните нужди на бежанците от 40-те евро, въведени с CARE, на 100 евро на седмица на човек. Те могат да искат възстановяване на тези разходи за период до 26 седмици, като към днешна дата са изминали 13 седмици. Така допълнително се опростява използването на средствата за разселените хора.
  • Възможността за кръстосано финансиране, която вече е предоставена по CARE между Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд (ЕСФ), ще бъде разширена и до Кохезионния фонд. Това означава, че Кохезионният фонд вече може също да мобилизира ресурси за справяне с последиците от миграционните предизвикателства.
 •  Гаранции, че инвестициите отиват там, където са необходими
  • Най-малко 30 % от ресурсите, мобилизирани чрез предоставените възможности за гъвкавост, следва да се предоставят на операции, управлявани от местни власти и организации на гражданското общество, действащи в местни общности, така че тези, които изнасят тежестта на плещите си, да получават подходяща подкрепа.
  • Разходите за операции за справяне с миграционните предизвикателства вече могат да бъдат декларирани за възстановяване със задна дата, дори когато операцията вече е приключила.
  • Програмите могат да подкрепят операции извън географския обхват на програмата, но в пределите на държавата членка. Това ще даде възможност за насочване на подкрепата там, където тя е най-необходима, тъй като бежанците често променят местонахождението си в рамките на държавите членки.
 • Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на проекти
  • Проекти на стойност над 1 млн. евро (например в строителния сектор), които са подпомагани по програмите за периода 2014—2020 г., но не са могли да бъдат завършени навреме поради увеличение на цените, недостиг на суровини и работна ръка, могат да продължат да бъдат подпомагани по програмите за периода 2021—2027 г.
  • По-голяма гъвкавост за държавите членки при приключването на програмите да постигнат максимален размер на средствата, които могат да получат, дори при забавяне на изпълнението.

Изявления на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: ЕС е изцяло солидарен с Украйна срещу бруталната агресия на Русия. Държавите членки приеха милиони украинци, бягащи от тази война, но трябва да се справят и с икономическите последици от нея — например допълнителни разходи и затруднения във веригата на доставки. Днешното предложение има важна хуманитарна и икономическа цел: да се подобри подкрепата на ЕС за разселените лица от Украйна и да се опрости работата на държавите членки за изпълнение на ключови проекти, финансирани от ЕС, при които има риск от забавяне. Ще постигнем това, като направим правилата на политиката на сближаване на ЕС по-прости и по-гъвкави, следвайки принципите на доброто финансово управление и придържайки се към целите на Зеления пакт.

 Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Последиците от непровокираното и необосновано нашествие на Русия в Украйна нарастват с всеки изминал ден. От самото начало политиката на сближаване предлага комплексен и прагматичен отговор на различните трудности, с които се сблъскват държавите членки и регионалните и местните власти. Днес с нашите предложения FAST-CARE ние увеличаваме помощта си, като предлагаме допълнителна гъвкавост и повече средства в рамките на политиката на сближаване за интегриране на гражданите на трети държави и за подкрепа на тези, които работят по места на първа линия. Тези предложения ще допринесат и за смекчаване на комбинираното отрицателно въздействие на COVID-19 и войната при изпълнението на програмите.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посочи: Досега ЕС е приел над 6,2 млн. души, бягащи от руската военна агресия в Украйна. Органите на държавите членки и организациите на гражданското общество се справят по забележителен начин и при много трудни обстоятелства предоставят на пристигащите храна, подслон, образование, консултации и възможности за заетост. Пакетът FAST CARE е конкретен начин да покажем допълнителна солидарност с всички държави членки с помощта на инструментите и средствата, които са на наше разположение.

 Следващи стъпки

Предложените изменения на Регламента за общоприложимите разпоредби за 2014—2020 г.  и наРегламента за общоприложимите разпоредби за 2021—2027 г. трябва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета.

 Контекст

ЕС продължава да подкрепя Украйна срещу непровокираната и неоправдана военна агресия от страна на Русия.  Той също така подкрепя своите държави членки в усилията им да приемат бежанци от Украйна.

С CARE се въведоха високи равнища на гъвкавост за държавите членки да използват наличните средства по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. и ресурси от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за да подкрепят хората, бягащи от руската инвазия в Украйна, и да предоставят основно материално подпомагане като храна и облекло.

Освен това Комисията изплати 3,5 млрд. евро предварително финансиране по линия на REACT-EU и допълнително опрости мобилизирането на средства благодарение на въвеждането на единични разходи на човек за покриване на непосредствените нужди на бежанците, като храна, основно материално подпомагане, настаняване и транспорт. Освен това финансовият пакет за 2022 г. от 10 млрд. евро средства по REACT-EU може да се използва незабавно за посрещане на тези нови нужди.

Днешните законодателни предложения допълнително разширяват подкрепата на Комисията за заинтересованите страни. Те оптимизират ефективното използване на средствата и отговарят на допълнителните нужди на държавите членки и регионалните и местните власти след войната в Украйна.

 

 

Новини

Свързани теми

CARE