Дългосрочна визия за селските райони: за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони в ЕС

Допълнителни

 
30/06/2021

Днес Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която очерта предизвикателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това изведе на преден план някои от най-обещаващите възможности, които се разкриват пред тези региони. Въз основа на прогнозна оценка и широки консултации с гражданите и други участници от селските райони с днешната визия се предлагат Пакт за селските райони и План за действие за селските райони, които имат за цел да направят нашите селски райони по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи.

За да се отговори успешно на водещите тенденции и предизвикателствата, породени от глобализацията, урбанизацията и застаряването на населението, и за да се извлекат съответни ползи от екологичния и цифровия преход, са необходими съобразени с местните условия политики и мерки, които отчитат многообразието на териториите на ЕС, техните специфични потребности и относително силни страни.

Населението в селските райони на ЕС в средностатистически план е по-възрастно, отколкото в градските райони, и бавно ще започне да се стопява през следващото десетилетие. В съчетание с липсата на свързаност, недостатъчно развитата инфраструктура, липсата на разнообразни възможности за заетост и ограничения достъп до услуги, това прави селските райони по-малко привлекателни за живеене и работа в тях. В същото време селските райони са и активни участници в екологичния и цифровия преход. С постигането на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. могат да се предоставят повече възможности за устойчиво развитие на селските райони и в други сектори, освен в селското стопанство, фермерството и горското стопанство, като по този начин се разкриват нови перспективи за растеж пред производствения сектор и особено пред сектора на услугите и се допринася за подобряване на географското разпределение на услугите и на различните отрасли на промишлеността.

Тази дългосрочна визия за селските райони на ЕС има за цел преодоляването на въпросните предизвикателства и опасения, като се използват новоразкриващите се възможности в резултат на екологичния и цифровия преход в ЕС и поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, и се набележат пътищата за подобряване на качеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и стимулиране на икономическия растеж в селските райони.

Пакт за селските райони

Нов пакт за селските райони ще мобилизира усилията на участници на равнището на ЕС, както и на национално, регионално и местно равнище, с цел да се окаже подкрепа за общите цели на визията, да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване и да се отговори на общите стремежи на селските общности. Комисията ще улесни тази рамка чрез съществуващите мрежи и ще насърчава обмена на идеи и на най-добри практики на всички равнища.

План за действие на ЕС за селските райони

Днес Комисията представи и План за действие за насърчаване на устойчивото, кохерентно и интегрирано развитие на селските райони. Няколко политики на ЕС вече предоставят подкрепа за селските райони и допринасят за тяхното балансирано, справедливо, екологосъобразно и иновативно развитие. Сред тях на общата селскостопанска политика (ОСП) и политиката на сближаване ще бъде отредена първостепенна роля в подкрепата и изпълнението на настоящия план за действие. Ще бъдат добавени и някои други области на политиката на ЕС, които заедно ще превърнат тази визия в реалност.

Във визията и плана за действие са набелязани четири области на действие, подкрепени от водещи инициативи, в следните направления:

  • По-силни: съсредоточаване върху овластяването на селските общности, подобряването на достъпа до услуги и улесняването на социалните иновации;
  • Свързани: подобряване на свързаността както в транспортен план, така и от гледна точка на цифровия достъп;
  • Устойчиви: опазване на природните ресурси и екологизиране на селскостопанските дейности с цел противодействие на изменението на климата, като същевременно се гарантира социалната устойчивост чрез предлагане на достъп до курсове за обучение и разнообразни възможности за качествени работни места;
  • Проспериращи: разнообразяване на икономическите дейности и подобряване на добавената стойност от селскостопанските и агрохранителните дейности и аграрния туризъм.

Комисията ще подкрепя и осъществява мониторинг на изпълнението на Плана за действие на ЕС за селските райони и редовно ще го актуализира, за да се гарантира, че той продължава да бъде пригоден за техните нужди. Тя ще продължи също така да поддържа връзка с държавите членки и участниците от селските райони с цел водене на диалог по въпросите на селските райони. Освен това ще бъде въведена „проверка на въздействието върху селските райони“, при която политиките на ЕС се подлагат на преглед през призмата на селските райони. Целта е по-добре да се идентифицират и вземат предвид потенциалното въздействие и възможните последствия от политическа инициатива на Комисията по отношение на работните места, растежа и устойчивото развитие в селските райони.

И на последно място, в рамките на Комисията ще бъде създадена обсерватория за селските райони с цел допълнително подобряване на събирането и анализа на данни за селските райони. Тя ще предоставя фактологични данни, които да служат за основа при изготвянето на политиките във връзка с развитието на селските райони, и ще подпомага изпълнението на Плана за действие за селските райони.

Следващи стъпки

Днешното обявяване на дългосрочната визия за селските райони бележи първата стъпка към постигане на целите за по-силни, по-добре свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г. Пактът за селските райони и Планът за действие на ЕС за селските райони ще бъдат основните компоненти, които ще направят възможно постигането на тези цели.

До края на 2021 г. Комисията ще влезе във връзка с Комитета на регионите, за да се проучи пътят за постигане на целите, залегнали във визията. До средата на 2023 г. Комисията ще направи преглед на действията, финансирани от ЕС и държавите членки, които са били осъществени и планирани за селските райони. В публичен доклад, който ще бъде публикуван в началото на 2024 г., ще бъдат набелязани областите, в които са необходими увеличена подкрепа и финансиране, както и бъдещите действия, въз основа на Плана за действие на ЕС за селските райони. Обсъжданията по доклада ще послужат за основа при подготовката на предложенията за програмния период 2028—2034 г.

Контекст

Необходимостта от разработване на дългосрочна визия за селските райони беше подчертана в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен и в писмата за определяне на ресора, адресирани до заместник-председателя Шуицакомисаря Войчеховски и комисаря Ферейра

В член 174 от ДФЕС ЕС се призовава да обръща специално внимание на селските райони, наред с другото, когато насърчава цялостното си хармонично развитие, укрепва своето икономическо, социално и териториално сближаване и намалява различията между отделните региони.

През април 2021 г. беше проведено проучване на Евробарометър за оценка на приоритетите в дългосрочната визия за селските райони. Проучването установи, че 79 % от гражданите на ЕС подкрепят идеята ЕС да взема предвид селските райони в решенията във връзка с публичните разходи; 65 % от всички граждани на ЕС считат, че местният район или провинция следва да могат да решават как да се изразходват инвестициите на ЕС в селските райони, а 44 % посочват транспортната инфраструктура и транспортните връзки като основна нужда на селските райони.

В периода от 7 септември до 30 ноември 2020 г. Комисията проведе обществена консултация във връзка с дългосрочната визия за селските райони. Над 50 % от респондентите заявяват, че инфраструктурата е най-належащата нужда за селските райони. 43 % от респондентите също така оценяват като неотложна нуждата от достъп до основни услуги и удобства, като вода и електричество, банки и пощенски служби. Респондентите считат, че през следващите 20 години привлекателността на селските райони ще зависи до голяма степен от наличието на цифрова свързаност (93 %), на основни услуги и електронни услуги (94 %) и от подобряването на климатичните и екологичните показатели на селското стопанство (92 %).

Изявления на членовете на колегиума

Заместник-председателят по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица заяви: „Селските райони се обитават от почти 30 % от населението на ЕС и нашата амбиция е значително да подобрим качеството на техния живот. Ние изслушахме техните опасения и заедно с тях изработихме тази визия, опирайки се на новите възможности, създавани от екологичния и цифровия преход в ЕС, и на поуките, извлечени от пандемията от COVID-19. С настоящото съобщение искаме да създадем нов импулс за селските райони като привлекателно, оживено и динамично място, като същевременно, разбира се, се запази същностният им характер. Желанието ни е да направим така, че гласът на селските райони и общности да се чува по-силно при изграждането на бъдещето на Европа.

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски добави: „Селските райони днес са от жизнено важно значение за ЕС, тъй като произвеждат нашата храна, запазват нашето наследство и опазват нашия ландшафт. Те играят ключова роля в екологичния и цифровия преход. Трябва обаче да предоставим подходящите инструменти, за да могат тези селски общности да се възползват в пълна степен от възможностите, които се разкриват пред тях, и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени днес. Дългосрочната визия за селските райони е първата стъпка към преобразяването на нашите селски райони. Новата ОСП ще допринесе за визията чрез насърчаване на интелигентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, подобряване на грижата за околната среда и на действията в областта на климата и укрепване на социално-икономическата структура на селските райони. Ние ще се погрижим за това Планът за действие на ЕС за селските райони да създаде условия за устойчиво развитие на нашите селски райони.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра от своя страна заяви: „Макар всички да сме изправени пред едни и същи предизвикателства, нашите територии разполагат с различни средства, силни страни и капацитет за справяне с тях. Политиките ни трябва да бъдат чувствителни към разнообразните характеристики на нашите региони. Демократичният и сплотен Съюз, който искаме, трябва да бъде изграден по-близо до нашите граждани и територии с участието на различните равнища на управление. В дългосрочната визия за селските райони се призовава за решения, съобразени с техните специфични нужди и предимства, с участието на териториалната изпълнителна власт и на местните общности. Селските райони трябва да могат да предоставят основни услуги на своето население и опирайки се на силните си страни да се превърнат в ключови фактори за икономическото развитие. Всички тези цели са залегнали в основата на новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г.

 

 

Новини

Свързани теми

Rural development