Повишаване на устойчивостта на здравния сектор чрез по-ефективни инвестиции: съвместен проект на България, Хърватия и Словения за методология за картографиране на здравната инфраструктура

Допълнителни

 
17/09/2020

Eвропейската комисия и международни експерти помогнаха на властите на България, Хърватия и Словения да насочат по-добре инвестициите, за да направят здравните си сектори по-ефективни и устойчиви в бъдеще. Резултатите от съвместния проект, иницииран и финансиран от Комисията, бяха представени днес по време на заключителното хибридно събитие , което се проведе по същото време в Любляна, София, Загреб и Брюксел. Трите страни заедно участваха в изработването на методология за картографиране на инфраструктурата, човешките ресурси, съществуващи капацитет, настоящи и бъдещи нужди в областта на спешната и дългосрочна медицинска помощ. Това ще позволи на трите страни да подготвят своите стратегии и план за бъдещи инвестиции, подкрепени от финансиране на политиката на сближаване , но също и други инструменти като инструмент за гъвкавост и реформа или националните бюджети. Съвместният проект, ръководен от експерта по обществено здраве д-р Александър Джакула, също ще допринесе за укрепване на здравния сектор, вземайки предвид уроците, извлечени от пандемията на коронавируса.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Настоящата извънредна ситуация за пореден път потвърди, че наличието на ефикасно и достъпно здравеопазване е от основно значение за благосъстоянието на нашите граждани и устойчивостта на нашите общества. Политиката на сближаване ще продължи да инвестира в укрепване на здравните сектори в държавите-членки като ключов актив за справяне със социалните и териториалните различия . Радвам се, че неговата инициатива ще помогне на България, Хърватия и Словения да подготвят по-добри, по-перспективни и устойчиви инвестиции“.  

Министърът на здравеопазването на Словения, д-р Томаш Гантар, каза: „Докато се подготвяме за следващия програмен период, виждаме определени области, в които трябва да инвестираме в бъдеще, за да гарантираме ефективност и устойчивост на здравеопазването и системата за дългосрочни грижи в Словения. Тези области са обновяване и модернизация на инфраструктурата, сградите и оборудването с цел оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на ефективността. Освен това, трябва да осигурим високо и стабилно ниво на безопасност на пациентите и качество на грижите в бъдеще. Трябва да предприемем по-нататъшни стъпки в дигитализацията на нашата система за здравеопазване, инвестирайте в промоция на здрав начин на живот и превенция на заболяванията. Трябва да продължим да укрепваме първичното здравеопазване. Също така трябва да работим за изграждане на капацитет в здравната система и заетите в нея за интегрирани грижи и изглаждането на неравенствата в здравеопазването, като се обърне специално внимание на уязвимите групи и посредством създаването на мултидисциплинарни екипи и по-добро сътрудничество между различни нива и професионалисти. Това са всички възможности за развитие, както виждаме.

Контекст 

Политиката на сближаване на Европейския съюз инвестира устойчиво в редица области, като например застаряването на населението в Европа, инфраструктури и устойчиви системи на здравеопазването, необходимите умения, електронно здравеопазване, здравно осигуряване и качество , както и програми за промоция на здравия начин на живот. За да се осигурят устойчиви и ефективни инвестиции в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2021-2027, властите на национално или регионално ниво трябва да разработят дългосрочни инвестиционни стратегии, включващи интегриран подход при анализа на нуждите на инвестиционните за инфраструктура, оборудване, умения , иновативни технологии и нови модели грижи.  Страните, които планират използването на фондовете на политиката на сближаване за тази цел трябва да базират това на задълбочен анализ на техните нужди, включително на първични и вторични грижи, правейки общественото здравеопазване по-устойчиво в дългосрочен план и  достъпно за всички.

Днешното заключително събитие се състоя комбинирайки участие на живо и онлайн. През първия ден експерти, екипи на Европейската комисия и на съответните държавните органи имаха работна среща-дебат посветен на заключенията на проекта воден от д-р Джакула. През втория ден, представители на Комисията ще наблегнаха на  значението на добре планирани инвестиции в здравната система за предстоящия програмен период и представиха резултатите на проекта на по-широка аудитория.

Повече информация

Новини