Бъдещето на финансите на ЕС: новият Доклад за сближаването подхранва дискусията за фондовете на ЕС след 2020 г.

Допълнителни

 
09/10/2017

Днес Комисията публикува седмия Доклад за сближаването, в който се разглежда състоянието на регионите в ЕС, извличат се поуки от разходите за сближаване през кризисните години и се полагат основите на политиката на сближаване след 2020 г.

В Доклада за сближаването се анализира изключително подробно настоящото положение във връзка с икономическото, социално и териториално сближаване в ЕС: европейската икономика се възстановява, но разликите във и между държавите членки се запазват.

Публичните инвестиции в ЕС все още са под равнищата от преди кризата, но регионите и държавите членки се нуждаят от още по-голяма подкрепа, за да се справят с предизвикателствата, посочени в дискусионния документ относно бъдещето на финансите на ЕС: цифровата революция, глобализацията, демографските промени и социалното сближаване, икономическата конвергенция и изменението на климата.

Комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: От доклада става напълно ясно, че нашият Съюз се нуждае от повече сближаване. Въпреки че кризата премина, тя остави белези в много региони. Те ще имат нужда от политиката на сближаване, за да могат да отговорят на днешните и утрешните предизвикателства.

Докладът не предопределя окончателното предложение на Комисията, а подхранва дискусията относно политиката на сближаване след 2020 г. В него се предлага обща за целия ЕС политика, която обслужва три основни цели: извличане на ползите от глобализацията, стремеж да не се пренебрегва никой и подкрепа за структурните реформи.

Обща за целия ЕС политика: През последните две десетилетия политиката на сближаване даде резултати във всички региони на ЕС и бе важен източник на инвестиции. По този начин в ЕС директно бяха създадени 1,2 млн. работни места през последните 10 години, когато подкрепящите растежа публични инвестиции спаднаха в много държави членки.

Икономическите различия между регионите отново започват бавно да намаляват. С дискусионния документ относно бъдещето на финансите на ЕС бе започнат дебат по въпроса дали политиката на сближаване вече да бъде насочена само към по-слабо развитите региони?

Регионите бележат растеж, показва Докладът за сближаването, но не с едни и същи темпове. Много региони, чието богатство е близко до средното за ЕС, изглеждат приковани в „капана на средните доходи“.

Някои от тях плащат цената на глобализацията, без да извличат никаква полза от този процес, като често пъти понасят значителни загуби на работни места и не са в състояние да преобразуват промишлеността си. Те ще имат нужда от по-нататъшна финансова подкрепа за насърчаване на създаването на работни места и структурните промени.

Освен това в доклада се подчертава, че настоящите равнища на инвестиции са недостатъчни за постигане на целите за 2030 г. във връзка с дела на възобновяемата енергия и намаляването на емисиите на парникови газове. Поради това всички региони на ЕС ще се нуждаят от повече финансиране, за да постигнат декарбонизация.

Извличане на ползите от глобализацията: за да запазят своите позиции в условията на глобализирана икономика, регионите трябва да модернизират икономиките си и да създават стойност. Тъй като в момента само няколко региона в ЕС могат да играят водеща роля, необходими са повече инвестиции в иновации, цифровизация и декарбонизация. В допълнение към финансирането, трябва да бъде насърчавано създаването на ефективни връзки между изследователските центрове, предприятията и услугите.

Стремеж да не се пренебрегва никой: Някои региони са изправени пред масово изселване, докато много градове са подложени на натиск от страна на новодошлите, търсещи по-добри перспективи, включително мигранти. Въпреки че равнището на заетостта в ЕС достигна нова връхна точка, нивото на безработицата, особено сред младите хора, все още остава по-високо от това преди кризата.

Борбата с безработицата и оказването на помощ на хората да развиват уменията си и да създават предприятия, съчетани с борба с изключването и дискриминацията, ще изискват по-нататъшни инвестиции. Социалното сближаване в нашия Съюз в близко бъдеще зависи от това.

Подкрепа за структурните реформи: подобряването на работата на публичната администрация води до повишаване на конкурентоспособността и растежа и до оптимизиране на ефекта от инвестициите. Както в дискусионния документ, така и в Доклада за сближаването се посочва, че връзката между политиката на сближаване и икономическото управление на ЕС може да се нуждае от подсилване, за да се подкрепят реформите с цел създаване на благоприятна за растежа среда.

Следващи стъпки

В началото на 2018 г. ще бъде дадено начало на обществена консултация относно бъдещата политика на сближаване. През май 2018 г. ще бъде представено предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка. То ще бъде последвано от предложения за политиката на сближаване след 2020 г.

За повече информация:

Новини