Комисията публикува първия по рода си единен доклад за изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Допълнителни

 
16/12/2016

Днес Комисията прие първия по рода си единен доклад за изпълнението на четирите съществуващи макрорегионални стратегии на ЕС: стратегията на ЕС за региона на Балтийско морестратегията на ЕС за региона на река Дунавстратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море и стратегията на ЕС за Алпийския регион.

Докладът съдържа оценка на състоянието на изпълнение на текущите стратегии и преглед на постигнатите до момента основни резултати. Изведени са поуки от натрупания досега опит и са представени редица препоръки относно възможното развитие на стратегиите и техните планове за действие в контекста на бъдещата политика на сближаване.

В доклада са разгледани общи и за четирите стратегии въпроси, независимо от степента им на развитие (например създаване на политики и планиране, управление, мониторинг и оценка, финансиране и комуникация). Основните резултати и предизвикателства за всяка макрорегионална стратегия са представени в отделни раздели.

Като цяло изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, които обхващат 19 държави членки на ЕС, и 8 държави извън ЕС, е повишило интереса към европейското териториално сътрудничество и сближаване и неговата добавена стойност, както и информираността по този въпрос. Стратегиите са довели до по-добра координация и засилване на сътрудничеството в определени области (например корабоплаване, енергетика, изменение на климата) както между засегнатите държави, така и с държави извън ЕС, което ги е сближило с ЕС. Стратегиите са допринесли също така до оформяне на политики, изпълнение на съществуващо законодателство и задълбочаване на диалога между различни участници.

Потенциалът на стратегиите обаче все още не е напълно разгърнат и определени предизвикателства трябва тепърва да бъдат преодолени. Държавите членки, по чиято инициатива са разработени стратегиите, ще трябва да продължат да проявяват по-голяма ангажираност и отговорност; ефективността на системите за управление трябва да се подобри, а съответните съществуващи източници на финансиране (ЕС, регионално, национално) ще трябва да бъдат по-добре координирани. В доклада се подчертава също така значението на административните ресурси и капацитет за постигането на определените цели.

Повдигнати са определени въпроси с оглед на бъдещата политика на сближаване. Те се отнасят по-специално за полезните взаимодействия и взаимното допълване между макрорегионалните стратегии на ЕС и програмите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за съгласуването на стратегиите с транснационалните програми Interreg и за по-нататъшното подобряване на системата на управление.

Докладът се придружава от работен документ на службите на Комисията, който съдържа по-подробна информация за състоянието на изпълнение на всяка макростратегия, както и специфични препоръки.

В доклада са включени примери на проекти, изпълнявани в съответните области, които дават ясна представа за начина на действие на четирите макрорегионални стратегии на ЕС. Всяка от тях има специфична добавена стойност:

  • качеството на водите на Балтийско море се подобрява, а притокът на хранителни вещества се намалява чрез изпълнението на проекти, като PRESTO или Интерактивно управление на водите (IWAMA);
  • новаторското и устойчивото използване на морските ресурси и сътрудничеството между съответните участници и инициативи в региона на Балтийско море в тази област активно се насърчава още повече от мрежата SUBMARINER;
  • в региона на река Дунав координираното управление на водите и управлението на риска чрез проекти, като SEERISK, значително понижава риска от щети, вследствие на наводнения;
  • пречките пред плаването по река Дунав се отстраняват, а сигурността на корабоплаването се подобрява чрез проекти, като FAIRWAY и DARIF;
  • сътрудничеството с държави от ЕС по конкретни въпроси от общ интерес в контекста на стратегията на ЕС за Адриатическо и Йонийско море подготвя почвата за присъединяването на участващите държави от Западните Балкани към ЕС;
  • стремежът към устойчив икономически растеж, съобразен с околната среда, и към зелени/сини коридори, свързващи сушата и морето в региона на Адриатическо и Йонийско море, е определен като основна област, в която следва да се насърчава разработването на стратегически проекти;
  • създаването на трансгранично образователно пространство за двойно професионално обучение в Алпийския регион е разгледано чрез проекти, като „mountErasmus“;
  • трансграничната свързаност в Алпийския регион е подобрена по отношение на пътническия транспорт чрез преобразуването на „AlpInfoNet“ в трансгранична система за пътна информация. 

Допълнителна информация

Новини