Регион Стокхолм инвестира в устойчиво градско развитие

Допълнителни

 
14/11/2016

Регион Стокхолм е най-бързо развиващата се градска агломерация и столичен регион в Европа. През последните десет години населението на лена се е увеличавало ежегодно с 35 000 до 40 000 души.

За да отговори на нуждите на нарастващия брой на населението, регион Стокхолм трябва да изгражда 16 000 нови жилища всяка година, предизвикателство, което регионът желае да приеме като възможност за насърчаване на устойчивото градско развитие. За тази цел той използва структурните фондове, за да инвестира в един зелен, здрав, интелигентен, привлекателен и приобщаващ град. 

Наскоро регионът реши да инвестира в два проекта за развитие на обща стойност от 120 милиона шведски крони за засилване на устойчивото строителство на домове: „GrönBoStad Stockholm“ и „Sverigebyggernytt“. Тези два проекта, 50 % от стойността на които се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, са насочени към основни елементи на устойчивото градско развитие. Регион Стокхолм има за цел да се възползва от опита на предприятията за екологични технологии и да насърчи иновациите и устойчивия растеж. Освен това, той смята, че има неизползвана потенциална работна ръка сред наскоро пристигналите имигранти и неместни граждани, от които може да се възползва разрастващият се строителен сектор. 

Чрез проекта GrönBoStad Stockholm Кралският институт за технологии ще разработва и изпитвателни стендове за иновации в предприятията за екологични технологии. Целта е да се създадат места за развитието и използването на нови енергийноефективни и нисковъглеродни технологии в строителните проекти в общините на лен Стокхолм. Усилията ще включат и укрепят сектора на екологичните технологии, както и ангажирането на клиенти, като например общини, областни администрации и собствениците на имоти и т.н., и ще допринесат за повишаване на осведомеността в областта. 

В рамките на проекта Sverigebyggernytt шведската обществена служба по заетостта, заедно с няколко общини, областни администрации, браншови асоциации и синдикатите, ще насърчава по-активното набиране на работници и засилването на предоставяне на умения и съгласуването им с изискванията на строителния сектор чрез използване на компетенциите на наскоро пристигнали имигранти и неместни граждани. Работа по основните ценности, валидирането на умения, езиковата подготовка и обучението на работното място ще бъдат засилени и ще отговарят по-добре на изискванията за работните места за професии, за които има недостиг в строителния сектор. 

Проектите за развитие подчертават желанието в регион Стокхолм Европейските структурни и инвестиционни фондове да допринесат за съгласуваните стратегически инициативи. Това е постигнато чрез концентрирането на ресурси, поставянето на акцент върху предприятията и труда, създаването на полезни взаимодействия чрез фондовете и използването на „модела Стокхолм“ — нов модел за прилагане на финансирането. 

Този нов модел на управление означава, че политиката на сближаване е по-тясно свързана с цялостната политика за регионално развитие и ресурсите в лена, и допринася за по-голямото взаимодействие и подкрепа между регионалните участници за създаването на съгласувани стратегически инициативи, чрез които те да поемат инициативата и отговорността за своите усилия. По този начин, въпреки че бюджетът на структурните фондове в регион Стокхолм е сред най-ниските в Европа, регионът ще продължи да стартира и да изпълнява големи и важни проекти. 

Йонас Йорткуист — ръководител на секретариата, Партньорство за структурните фондове, лен Стокхолм, Швеция

„Панорама“, бр. 58: Програма за градовете в ЕС

Новини