Излизане извън рамките на БВП: нов регионален индекс за социален напредък

Допълнителни

 
16/02/2016

Проектоверсията на регионалния индекс за социален напредък, публикуван днес за обществено обсъждане, има за цел да се измери социалния напредък на 272 европейски региона като допълнение към традиционните мерки за постигане на икономически напредък. В индекса са определени точки по скàла от 0 до 100 за абсолютно изпълнение на всеки от 50-те включени показателя за измерване на компонентите на индекса. Освен това в него са представени силните и слабите страни, отнасящи се до региони с приблизително еднакви икономически резултати. 

Всичките дванадесет тематични компонента на индекса показват значителни различия в рамките на една държава от ЕС и между държавите — членки на ЕС по теми, включващи например достъп до здравеопазване, качество и достъпност на жилищата, лична безопасност, достъп до висше образование и замърсяване на околната среда. 

Индексът е резултат от сътрудничеството между Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, Императива за социален напредък и Orkestra — баския Институт за конкурентоспособност. Той следва общата рамка на глобалния индекс за социален напредък, изработен специално за ЕС въз основа на показатели, взети предимно от данните на Евростат. 

Настоящият проектен индекс е споделен с цел събиране на обратна информация от заинтересованите страни за темите, включените показатели и начина на комбиниране на тези показатели, за да се получи един краен резултат за всеки регион. Изпращайте коментари и предложения на: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. Редактирана версия на регионалния индекс за социален напредък ще бъде публикувана през октомври 2016 г. 

Измерването на социалния напредък може да послужи за основа на стратегиите за развитие на регионите на ЕС. Този нов регионален индекс има за цел да:

  • даде своя принос към дебата „отвъд БВП“, като предлага солидна система от показатели, която по-скоро допълва БВП, а не го заменя;
  • помогне на регионите да определят партньорите си на всяко равнище на икономическо развитие, от които те биха могли да учат, и ако е необходимо, да дадат приоритет на въпросите, които искат да включат в тяхната програма относно политиката на сближаване;
  • служи като форум за обсъждане на услугите на Европейската комисия, за да се прецени дали програмите за периода 2014—2020 г. засягат правилните въпроси на точните места.

Обърнете внимание, че този индекс не е създаден с цел предоставяне на финансиране и не обвързва Европейската комисия. 

Допълнителна информация

Вижте интерактивните карти за индекса за социален напредък в ЕС.

Вижте картите с крайни резултати за индекса за социален напредък за всеки един регион на ЕС.

Научете повече за методологията, използвана в индекса за социален напредък на ЕС.

Новини

Свързани теми

Communicating Regional Policy