Консултации (регионална политика)

Открити консултации: дайте своето мнение, като участвате в открита консултация.

Закрити консултации: научете за резултатите от консултации, които са били закрити.

Открити консултации

Изтичане на мозъци — смекчаване на предизвикателствата, свързани с намаляването на населението

Области на политиката

Образование и обучение, Миграция и убежище, Регионална политика, Научни изследвания и иновации

Целева група

Изтичането на мозъци представлява емиграция на квалифицирани хора, чиито умения са в недостиг в мястото им на произход. В резултат на това могат да възникнат отрицателни последици на национално или регионално равнище и да се изострят проблемите в регионите, засегнати от намаляване на населението.

В рамките на тази инициатива ще бъдат разгледани различните фактори за изтичането на мозъци, дългосрочните последици за ЕС и потенциални цялостни решения за спиране или дори обръщане на този процес.

Дата 29 Март 2022 - 21 Юни 2022 (полунощ брюкселско време)

Закрити консултации

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Области на политиката

Регионална политика, транспорт

Целева група

Консултацията има за цел да приветства и да насочи вниманието към приноса на следните заинтересовани страни, които имат опит в разработването, изпълнението и/или оценяването на големи проекти в областта на транспорта: регионални/национални органи и управляващи органи на оперативните програми по линия на ЕФРР/КФ, големи транспортни проекти, подкрепяни от ЕФРР/КФ, икономически оператори в транспортния сектор, неправителствени организации или групи по интереси, експерти и учени, специализирани в областта на транспорта. Гражданите, които желаят да участват в консултацията, се приканват да го направят.

Дата 11/04/2018 - 23/05/2018


Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Области на политиката

Regional policy, Заетост и социални въпроси, Социално приобщаване, Професионално образование и обучение

Целева група

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от политиката на сближаване, включително бенефициери по програмите и фондовете на ЕС, като например национални, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, академични институции, организации на гражданското общество и предприятия.

Дата 10/01/2018 - 09/03/2018


Обществена консултация: Интелигентна специализация: нов подход към европейския растеж и работни места чрез регионални стратегии за научноизследователска дейност и иновации

Политическа дейност

Политика на сближаване, политика за научни изследвания и иновации, индустриална политика, образователна политика и свързани с тях политики (цифров единен пазар, енергиен съюз, план за растеж и инвестиции, вътрешен пазар и др.)

Целева група

В тази консултация могат да участват всички граждани и организации от ЕС, които се интересуват от основан на иновациите растеж в рамките на политиката за сближаване. Очакваме най-вече мненията на заинтересованите страни, които работят активно за осъществяване на иновации в ЕС.

Дата 21/12/2016 - 24/03/2017


Консултация относно последващата оценка на ЕФРР и Кохезионния фонд за периода 2007 — 2013 г.

Политическа дейност

Regional policy

Целева група

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Дата 03/02/2016 - 27/04/2016


Обществена консултация относно преодоляването на пречки в гранични региони

Политическа дейност Освен регионалната политика и териториалното сближаване, консултацията обхваща всички основни области на политиката (търговия, заетост, образование, транспорт, научни изследвания, енергетика и др.)
Целева група Особено ни интересуват мненията на граждани от гранични региони (гранични региони в страни от ЕС и региони в ЕС, които граничат със страни от ЕАСТ/ЕИП); национални, регионални и местни органи; междуправителствени и неправителствени органи; научни институции; представители на гражданското общество и предприятия, участващи в трансгранични дейности.
Дата 21/09/2015 - 21/12/2015


Обществена консултация относно "Градското измерение на политиките на ЕС - основни елементи на програмата на ЕС за градовете"

Политическа дейност Регионална и урбанистична политика
Целева група Всички граждани и организации, заинтересовани страни, отговарящи и/или засегнати от градското развитие на европейско, национално, регионално и местно равнище, включително държавите членки, организации, академични и изследователски институции, предприятия
Дата 18/07/2014 - 26/09/2014


Обществена консултация относно стратегията на ЕС за Алпийския регион

Политическа дейност всички основни области на политиката (транспорт, енергетика, околна среда, търговия, заетост, научни изследвания и др.)
Целева група държави членки, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, обществени организации, предприятия, гражданското общество и широката общественост
Дата 16/07/2014 - 15/10/2014


Консултация относно стратегията на ЕС за района на Адриатическо и Йонийско море (EN)

Политическа дейност Регионална политика
Целева група Страни членки, държави извън ЕС, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, обществени организации, предприятия, гражданското общество и широката общественост
Дата на закриване 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Политическа дейност Green Public Procurement
Целева група Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Дата на закриване From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Политическа дейност Social, Economic and Territorial Cohesion
Целева група Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Дата на закриване From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Политическа дейност All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Целева група Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Дата на закриване 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Политическа дейност Cohesion Policy
Целева група Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Дата на закриване 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Политическа дейност Cohesion Policy
Целева група Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Дата на закриване 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Политическа дейност Cohesion Policy
Целева група Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Дата на закриване March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Политическа дейност Cohesion Policy
Целева група Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Дата на закриване January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Политическа дейност Urban contribution to growth and jobs in the regions
Целева група All
Дата на закриване February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Политическа дейност Cohesion Policy 2007-2013
Целева група All
Дата на закриване September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Политическа дейност Information and publicity on the Structural Funds
Целева група Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Дата на закриване December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Политическа дейност Mid-term review of structural funds
Целева група Regional and local authorities
Дата на закриване 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Политическа дейност Follow-up on the White Paper on European Governance
Целева група Regional and local authorities
Дата на закриване 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Политическа дейност Regional development and cohesion
Целева група European citizens
Дата на закриване 2004


Какво ново