Годишен доклад на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за 2016 г.

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

В член 12 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Регламента“) се предвижда, че Европейският парламент и Съветът трябва ежегодно да получават доклад за дейността на Фонда за предходната година. В настоящият доклад се описват дейностите на фонд „Солидарност“ на ЕС (наричан по-долу „фонд „Солидарност“) през 2016 г. В доклада се обобщават получените заявления и приключените случаи през 2016 г. Подадените в Комисията заявления през 2016 г. бяха оценени съгласно преразгледаните критерии, определени в Регламента след изменението му през 2014 г..


През 2016 г. Комисията получи шест заявления за финансова вноска от фонд „Солидарност“, а именно от Гърция (за земетресението в Лефкада), от Обединеното кралство (за наводнения), от Германия (за наводненията в Долна Бавария), от Кипър (за суша и пожари), от Португалия (за пожарите в Мадейра) и от Италия (за земетресения). Поредицата земетресения в италианските Апенини в периода август 2016 г. — януари 2017 г. представляват най-голямото природно бедствие за фонд „Солидарност“.


Четири държави поискаха авансови плащания, въведени с преразглеждането на Регламента през 2014 г. В тези случаи Комисията изплати авансови плащания в размер на общо 31,3 милиона евро в рамките на няколко седмици след получаването на заявленията.


През 2016 г. бяха мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ за сумата от 33,1 милиона евро за две заявления, а именно за земетресението в Гърция и за наводненията в Германия. Решенията по другите четири заявления, получени през 2016 г., бяха взети в началото на 2017 г.
През 2016 г. Комисията приключи четири интервенции по фонд „Солидарност“. Подробностите са описани в раздел 4.


В приложение I са представени праговете за „големи бедствия“, приложими през 2016 г., за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“. В приложение II се представя общ преглед на получените през 2016 г. заявления, включително съответната финансова информация.

More information :

Фонд "Солидарност" на ЕС

Publications